Technik bezpieczeństwa i higieny pracy 

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy sporządza bieżące i okresowe analizy stanu BHP w zakładzie pracy, rozwiązuje problemy techniczne i organizacyjne związane z BHP w skali zakładu pracy i w odniesieniu do stanowisk pracy. Technik BHP kontroluje też stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie, określa, jak powinna wyglądać ergonomia w procesie pracy, sporządza sprawozdania i protokoły pokontrolne oraz opinie dotyczące spełniania wymagań BHP, ocenia ekonomiczne skutki zagrożeń, wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Do jego zadań należy również ocena ryzyka zawodowego, ustalenie zagrożenia w środowisku pracy oraz techniczne bezpieczeństwo pracy. Dobiera właściwe środki ochrony dla pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy, nadzoruje wykonywanie zleceń służb kontrolujących warunki BHP we wszystkich instytucjach. To przyszłościowy zawód przez wzgląd na duże zapotrzebowanie na techników BHP na rynku pracy, które tylko się zwiększa.

Najważniejsze zadania technika BHP

Do podstawowych zadań technika bhp w firmie należy: identyfikacja i ocena zagrożeń występujących w procesie pracy oraz ryzyka związanego z tym zagrożeniami, organizowanie pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy, zapewnienie przestrzegania w zakładzie pracy przepisów oraz zasad BHP, wypracowanie i wdrożenie metod ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą i inne. Uczestnik szkoły policealnej otrzymujący tytuł technik BHP, który zna podstawy prawa pracy, może podjąć pracę w przedsiębiorstwach, instytucjach i organizacjach prowadzących działy higieny i bezpieczeństwa pracy.

Technik BHP – szkoła policealna Kraków

Sprawdź szczegóły dotyczące kierunku technik BHP w szkole policealnej w Krakowie!

Atrakcyjne czesne – zapytaj o szczegóły w sekretariacie
Cykl kształcenia: 1,5 roku (3 semestry)
Forma kształcenia: zaocznie (sobota-niedziela, 2 weekendy w miesiącu)

Dla zawodu technik BHP obecnie wyodrębniono następującą kwalifikację:
BPO.01. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

Realizowane przedmioty

Przedmioty ogólnokształcące
1. Podstawy przedsiębiorczości*

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

1. Podstawy bezpieczeństwa i higieny pracy
2. Monitorowanie przestrzegania przepisów prawa pracy określających wymagania bezpieczeństwa i higieny
3. Doskonalenie ergonomicznych warunków pracy
4. Opracowanie i opiniowanie planów modernizacji i rozwoju
przedsiębiorstwa zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy
5. Język obcy zawodowy

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

1. Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych
2. Ocenianie ryzyka zawodowego
3. Organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz świadczenie usług z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

Praktyki zawodowe – 4 tygodnie (160 h)
*zajęcia prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu

Absolwent kierunku technik BHP – szkoła policealna Kraków – powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • oceniania na najwyższym poziomie stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku pracy;
  • rozwiązywania bieżących problemów technicznych i organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem i ergonomią w skali zakładu pracy i w odniesieniu do stanowisk pracy,
  • współuczestniczenia w ustalaniu okoliczności, powodów wypadków i chorób związanych z wykonywaniem zawodu,
  • organizowania i prowadzenia szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Absolwent FABER Centrum Kształcenia otrzyma:

  1. świadectwo o ukończeniu szkoły policealnej na druku MEN
  2. świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (po zdaniu egzaminu)
  3. dyplom w zawodzie technik BHP oraz suplement w języku polskim i angielskim (po zdaniu egzaminu z kwalifikacji)
BHP