Opiekunka Środowiskowa – czesne 0 zł

Opiekunka środowiskowa 341204

Opis zawodu

Opiekunka środowiskowa pomaga osobie podopiecznej w codziennych czynnościach domowych, planowaniu i organizacji gospodarstwa domowego. Wykonuje czynności pielęgnacyjne i higieniczne u osób chorych i niesamodzielnych. Udziela pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia osoby podopiecznej, mobilizuje taką osobę do aktywnego spędzania czasu wolnego, rozwijania zainteresowań i zwiększania samodzielności życiowej.

Czesne 0 zł – cały okres nauki
Cykl Kształcenia: 1 rok (2 semestry)
Forma kształcenia: zaocznie (sobota-niedziela, 2 weekendy w miesiącu)

Dla zawodu Opiekunka środowiskowa obecnie wyodrębniono następujące kwalifikacje:
SPO.05. Świadczenie usług opiekuńczych.

Realizowane przedmioty

Przedmioty ogólnokształcące                  
1.Podstawy przedsiębiorczości*
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym                
1.Bezpieczeństwo i higiena pracy
2.Podstawy pomocy społecznej
3.Organizowanie prac opiekuńczych
4.Wspieranie osoby podopiecznej w czynnościach dnia codziennego
5.Język obcy zawodowy
Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym
1.Wykonywanie czynności opiekuńczych i pielęgnacyjnych
2.Aktywizowanie osoby podopiecznej do samodzielności życiowej

Praktyki zawodowa 4 tygodnie ( 140h)
*zajęcia prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu

Wiedza i umiejętności absolwenta

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie opiekunka środowiskowa jest przygotowany do:
-sprawowania opieki nad osobą podopieczną w celu zapewnienia jej bezpieczeństwa zdrowotnego i higieny osobistej;
-pomagania osobie podopiecznej w prowadzeniu gospodarstwa domowego w zakresie: gospodarowania budżetem, dokonywania zakupów, sporządzania posiłków,
utrzymania porządku w domu oraz tworzenia optymalnych warunków życia
-motywowania osoby podopiecznej do samodzielności oraz aktywności intelektualnej, fizycznej i społecznej

Kwalifikacja: SPO.05 Świadczenie usług opiekuńczych

SPO.05 Świadczenie usług opiekuńczych

ZAPISZ SIĘ