Asystentka Stomatologiczna – czesne 0 zł

Asystentka Stomatologiczna 325101

Opis zawodu

Asystentka stomatologiczna – osoba, która asystuje lekarzowi stomatologowi w działalności leczniczej, w gabinecie stomatologicznym i poradni stomatologicznej.
Bezpośrednio współpracuje ze stomatologiem oraz pacjentem. Asystuje podczas wizyty, podając odpowiednie narzędzia lub przygotowuje właściwych dla pacjenta  preparatów medycznych.
Praca asystentki stomatologicznej wykonywana jest w gabinetach stomatologicznych. Jest to taki łączniki pomiędzy stomatologiem a pacjentem.

Czesne 0 zł – cały czas nauki
Cykl Kształcenia
: 1 rok (2 semestry)
Forma kształcenia: stacjonarnie  (3 razy w tygodniu – zajęcia prowadzone są w piątki, soboty oraz niedzielę lub w 3 inne, wybrane dni tygodnia)

Dla zawodu asystentka stomatologiczna obecnie wyodrębniono kwalifikację:
MED.01  Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy

Do typowych zadań  wykonywanych przez Asystentkę stomatologiczna należą:
– współpraca z lekarzem dentystą w czasie wykonywania zabiegu stomatologicznego
– przygotowanie gabinetu  i stanowiska pracy lekarza stomatologa
– przygotowanie pacjenta do zabiegu
– obsługiwanie sprzętu diagnostycznego
– odkażanie oraz konserwacja narzędzi i urządzeń stomatologicznych
– prowadzenie dokumentacji  pacjentów i wykonywanych zabiegów w gabinecie
– przygotowanie materiałów stomatologicznych do wypełnień i wycisków

Dokumenty wymagane do zapisu:
-Podanie o przyjęcie do szkoły (na druku dostępnym w Sekretariacie szkoły)
-Świadectwo ukończenia szkoły średniej
-Dokument tożsamości (do wglądu)
-2 zdjęcia (legitymacyjne)
-Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki (skierowanie do lekarza medycyny pracy do odbioru w Sekretariacie szkoły przy zapisie

Realizowane przedmioty

Przedmioty ogólnokształcące                       
1.Podstawy przedsiębiorczości*
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym                   
1.Bezpieczeństwo i higiena pracy
2.Podstawy pomocy stomatologicznej
3.Przygotowanie gabinetu dentystycznego zgodnie z zasadami obowiązującymi w stomatologii
4.Język angielski zawodowy
Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym                    
1.Asystowanie lekarzowi dentyście różnymi metodami
2.Prowadzenie dokumentacji gabinetu dentystycznego

Praktyki zawodowe 4 tygodnie ( 140h)
UWAGA: zajęcia odbywają się w pracowniach szkolnych, warsztatach szkolnych, centrach kształcenia praktycznego
oraz u pracodawcy
* zajęcia prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu

Wiedza i umiejętności absolwenta

Absolwenci znajdują pracę:
-w gabinetach stomatologicznych
-w przychodniach  i poradniach  stomatologicznych
-w klinikach i poradniach dentystycznych
-na oddziałach chirurgii szczękowej

Absolwent FABER Centrum Kształcenia otrzyma:
-Świadectwo o ukończeniu szkoły policealnej na druku MEN
-Świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (po zdaniu egzaminu)
-Dyplom w zawodzie Asystentka Stomatologiczna oraz suplement w języku polskim i angielskim (po zdaniu wszystkich egzaminów z kwalifikacji)

Kwalifikacja MED.01 Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy

MED.01  Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy