Terapeuta zajęciowy (Kraków) – o zawodzie

Terapeuta zajęciowy zajmuje się organizowaniem czasu wolnego osobom chorym, starszym i z różnym stopniem niepełnosprawności. Zawód terapeuty zajęciowego polega na planowaniu indywidualnego i grupowego programu działań terapeutycznych, dostosowanego do stanu zdrowia, potrzeb, zainteresowań i możliwości podopiecznych.

Praca w tym zawodzie niewątpliwie jest źródłem satysfakcji oraz daje możliwości samorealizacji. Rzetelne wykonywanie swoich obowiązków przekłada się na lepsze zdrowie i samopoczucie podopiecznych, a ich poprawiający się stan działa motywująco na każdego terapeutę. Techniki terapii zajęciowej są stosowane w celu poprawy funkcjonowania fizycznego i psychicznego. Terapia zajęciowa w procesie leczenia jest niezwykle istotna i pomaga w procesie poprawy funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego podopiecznego. Terapeutę zajęciowego dotyczy również przeprowadzanie diagnozy terapeutycznej; zawód ten należy do grupy zawodów medycznych.

Terapeuta zajęciowy to zdecydowanie zawód przyszłości, cały czas zwiększa się zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie. Znajduje zatrudnienie w domach pomocy społecznej, oddziałach szpitalnych, sanatoriach, klubach seniora, hospicjach, świetlicach terapeutycznych, placówkach ochrony zdrowia oraz szkołach specjalnych. Na warsztatach terapii zajęciowej dba o stałe podtrzymywanie kontaktu terapeutycznego z osobami chorymi i ich dobre samopoczucie.

 

Terapeuta zajęciowy – szkoła policealna Kraków

Kierunek terapeuta zajęciowy – szkoła policealna Kraków – jest praktyczny z punktu widzenia zatrudnienia, ponadto może też dawać spełnienie i radość dzięki niesieniu pomocy innym przy stosowaniu różnych technik terapii zajęciowej. Sprawdź szczegóły dotyczące terapeuty zajęciowego w szkole policealnej w Krakowie!

 

Czesne 0 zł – cały czas nauki
Cykl Kształcenia
: 2 lata (4 semestry)
Forma kształcenia: stacjonarnie (3 razy w tygodniu – zajęcia prowadzone są w piątki, soboty oraz niedzielę lub w 3 inne, wybrane dni tygodnia)

Dla zawodu terapeuta zajęciowy wyodrębniono kwalifikację:
MED.13. Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej

Dokumenty wymagane do zapisu:

  • podanie o przyjęcie do szkoły (na druku dostępnym w Sekretariacie szkoły)
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej
  • dokument tożsamości (do wglądu)
  • 2 zdjęcia (legitymacyjne)
  • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki (skierowanie do lekarza medycyny pracy do odbioru w Sekretariacie szkoły przy zapisie).
 
 

GALERIA PRAC – prace naszych terapeutów oraz kursantów

Realizowane przedmioty

Przedmioty ogólnokształcące   
1. Podstawy przedsiębiorczości*

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym 
1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
2. Podstawy terapii zajęciowej
3. Nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktu interpersonalnego
4. Rozpoznawanie i przeprowadzenie diagnozy terapeutycznej z uwzględnieniem sfery fizycznej, psychicznej i społecznej podopiecznego
5. Planowanie indywidualnej i grupowej terapii zajęciowej
6. Język obcy zawodowy

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym
1. Prowadzenie terapii zajęciowej różnymi metodami i technikami terapii
2. Monitorowanie i dokumentowanie przebiegu terapii zajęciowej
Praktyki zawodowe – 6 tygodni (210 h)

* zajęcia prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu
UWAGA: zajęcia praktyczne organizowane są w naszych pracowniach, w ośrodkach kształcenia praktycznego oraz pracowniach szkolnych.

Absolwent FABER Centrum Kształcenia otrzyma:

  • świadectwo o ukończeniu szkoły policealnej na druku MEN,
  • certyfikat kwalifikacji zawodowej (po zdaniu egzaminu),
  • dyplom w zawodzie Terapeuta Zajęciowy oraz suplement w języku polskim i angielskim (po zdaniu wszystkich egzaminów z kwalifikacji).
terapeuta-zajeciowy