Technik archiwista – szkoła policealna Kraków

Technik archiwista zajmuje się gromadzeniem, opracowywaniem, zabezpieczaniem i udostępnianiem dokumentacji oraz postępowaniem końcowym z nią związanym. Swój zawód wykonuje w archiwach państwowych oraz archiwach zakładowych lub składnicach akt poszczególnych instytucji. Zatrudnienie może także znaleźć w prywatnych firmach zajmujących się opracowywaniem i przechowywaniem akt. W naszej szkole policealnej na kierunku technik archiwista zdobędziesz pełną wiedzę, która pozwoli Ci na wykonywanie zawodu. 

Czesne – 0 zł
Cykl kształcenia: 2 lata (4 semestry)
Forma kształcenia: zaocznie (sobota-niedziela, 2 weekendy w miesiącu)

Dla zawodu technik archiwista obecnie wyodrębniono następujące kwalifikacje:
EKA.02. Organizacja i prowadzenie archiwum (egzamin potwierdzający kwalifikację pod koniec II semestru)
EKA.03. Opracowanie materiałów (egzamin potwierdzający kwalifikację pod koniec IV semestru)

Realizowane przedmioty

Przedmioty ogólnokształcące
1. Podstawy przedsiębiorczości*

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
2. Podstawy prowadzenia archiwum
3. Organizowanie archiwum
4. Prowadzenie archiwum
5. Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej, przekazywanie materiałów archiwalnych
6. Postępowanie w przypadku uszkodzenia, zagubienia i kradzieży dokumentacji archiwalnej lub likwidacji jednostki organizacyjnej
7. Język obcy zawodowy

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

1. Opracowanie dokumentacji aktowej, technicznej i geodezyjno-kartograficznej
2. Opracowanie dokumentacji audiowizualnej
3. Gromadzenie dokumentacji na nośnikach danych

Praktyki zawodowe – 4 tygodnie (160 h)
*zajęcia prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu
 

Wiedza i umiejętności Absolwenta

Absolwent kierunku technik archiwista – szkoła policealna Kraków – powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • gromadzenia, przechowywania i udostępniania zasobu archiwalnego,
  • ewidencjonowania dokumentacji aktowej,
  • opracowywania i zabezpieczania materiałów archiwalnych.

Absolwent FABER Centrum Kształcenia otrzyma:

  • świadectwo o ukończeniu szkoły policealnej na druku MEN,
  • świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (po zdaniu egzaminu),
  • dyplom w zawodzie Technik Archiwista oraz suplement w języku polskim i angielskim (po zdaniu egzaminu z kwalifikacji).
 
 
technik archiwista