Czym zajmuje się technik administracji?

Technik administracji zajmuje się pracami związanymi z gromadzeniem oraz obiegiem dokumentacji i informacji zgodnie z instrukcją kancelaryjną w urzędach administracji publicznej i w przedsiębiorstwach, w tym informacji o charakterze ekonomicznym i statystycznym. Sporządza sprawozdania i protokoły posiedzeń oraz zebrań. Ważnymi zadaniami technika administracji są: opracowywanie projektów aktów administracyjnych, prowadzenie postępowania kończącego się wydaniem decyzji administracyjnej, a także przygotowywanie projektów umów cywilnoprawnych. Zajmuje się również planowaniem i organizowaniem narad, zebrań, konferencji i sesji. Prowadzi podstawową dokumentację księgową, planuje koszty i przychody, gospodaruje majątkiem oraz nadzoruje innych pracowników. 

Zapisz się na kierunek technik administracji w szkole policealnej w Krakowie! Sprawdź szczegóły dotyczące kierunku i zdobądź kwalifikacje, które pomogą Ci w zdobyciu wymarzonej pracy.

Atrakcyjne czesne – zapytaj o szczegóły w sekretariacie
Cykl kształcenia: 2 lata (4 semestry)
Forma kształcenia: zaocznie (sobota-niedziela, 2 weekendy w miesiącu)

Dla zawodu technik administracji obecnie wyodrębniono następujące kwalifikacje:
EKA.01 Obsługa klienta w jednostkach administracji

Dokumenty wymagane do zapisu:

 • podanie o przyjęcie do szkoły (na druku dostępnym w sekretariacie szkoły),
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 • dokument tożsamości (do wglądu),
 • 2 zdjęcia (legitymacyjne),
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki ( skierowanie do lekarza medycyny pracy do odbioru w sekretariacie szkoły przy zapisie).

Przedmioty ogólnokształcące   
1. Podstawy przedsiębiorczości*

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym 
1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
2. Podstawy administracji i prac biurowych
3. Język obcy zawodowy
4. Przygotowanie i prowadzenie postępowania administracyjnego

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym
1. Sporządzanie dokumentów dotyczących spraw administracyjnych
2. Sporządzanie analiz i sprawozdań

Praktyka zawodowa – 4 tygodnie (140 h)
*zajęcia prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu

UWAGA: zajęcia odbywają się w pracowniach szkolnych, warsztatach szkolnych, centrach kształcenia praktycznego oraz u pracodawcy.

Absolwent kierunku technik administracji – szkoła policealna Kraków – powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • wykonywania prac biurowych w jednostce organizacyjnej,
 • sporządzania dokumentów dotyczących spraw administracyjnych,
 • prowadzenia postępowania administracyjnego.
 

Absolwent FABER Centrum Kształcenia otrzyma:

 1. świadectwo o ukończeniu szkoły policealnej na druku MEN,
 2. świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (po zdaniu egzaminu),
 3. dyplom w zawodzie Technik Administracji oraz suplement w języku polskim i angielskim (po zdaniu egzaminu z kwalifikacji).
technik administracji