Opiekun w domu pomocy społecznej – Kraków

Opiekun w domu pomocy społecznej pełni rolę osoby pierwszego kontaktu wobec osób niesamodzielnych, chorych, niepełnosprawnych, potrzebujących pielęgnacji oraz stałej opieki, które są oderwane od codziennych kontaktów z rodzinami i bliskimi, gdyż mieszkają w instytucjach całodobowych. Opiekun współpracuje z zespołem terapeutycznym, tworząc i realizując indywidualne programy oraz indywidualny plan pracy i opieki, pomaga w zaspakajaniu potrzeb, rozwiązywaniu problemów, wykonywaniu codziennych czynności z zakresu samoobsługi lub pełni funkcje zastępcze. Organizuje osobie podopiecznej czas wolny, umożliwiając jej rozwój zainteresowań, integrację z rodziną, społecznością lokalną i innymi mieszkańcami DPS lub innej instytucji opiekuńczej.

Zakres zadań zawodowych wymaga od opiekuna określonych kompetencji personalnych i społecznych, a także empatii i konsekwencji w realizacji zadań oraz umiejętności kształtowania pozytywnych relacji w najbliższym otoczeniu osoby podopiecznej. Do osób wymagających opieki instytucjonalnej zaliczamy: osoby przewlekle chore psychicznie, niepełnosprawne intelektualnie oraz dzieci i młodzież niepełnosprawne intelektualnie. W szkole policealnej w Krakowie otrzymasz pełną wiedzę, pozwalającą Ci na wykonywanie zawodu. To okazja wymarzonej pracy i przy okazji do samorealizacji i satysfakcji z pomocy innym.

Opiekun w domu pomocy społecznej – szkoła policealna w Krakowie

Jeżeli interesuje Cię kierunek opiekun w domu pomocy społecznej – szkoła policealna Kraków – sprawdź szczegóły dotyczące nauczania, zapisz się i zdobądź kwalifikacje, które pozwolą Ci na wykonywanie zawodu!
 

Czesne 0 zł – cały okres nauki
Cykl kształcenia: 2 lata (4 semestry)
Forma kształcenia: zaocznie (sobota-niedziela, 2 weekendy w miesiącu)

Dla zawodu opiekun w DPS obecnie wyodrębniono następujące kwalifikacje:
SPO.03. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej

Dokumenty wymagane do zapisu:

 • podanie o przyjęcie do szkoły (na druku dostępnym w sekretariacie szkoły),
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 • dokument tożsamości (do wglądu),
 • 2 zdjęcia (legitymacyjne),
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki (skierowanie do lekarza medycyny pracy do odbioru w sekretariacie szkoły przy zapisie).

Realizowane przedmioty

Przedmioty ogólnokształcące

1. Podstawy przedsiębiorczości*

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym                

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
2. Język angielski zawodowy
3. Podstawy  pomocy społecznej
4. Organizowanie prac  opiekuńczo-wspierającej  u osoby podopiecznej

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym   

1. Wykonywanie czynności opiekuńczo- wspierających dla osoby podopiecznej
2. Aktywizowanie osoby podopiecznej do samodzielności

Praktyki zawodowe – 4 tygodnie (140 h)

*zajęcia prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu
UWAGA: Zajęcia odbywają się w pracowniach szkolnych, warsztatach szkolnych, centrach kształcenia praktycznego oraz u pracodawcy.

Wiedza i umiejętności Absolwenta

Absolwenci znajdują pracę w:

 • zakładach opiekuńczo-leczniczych,
 • w domach pomocy społecznej,
 • w sanatoriach, hospicjach.


Absolwent FABER Centrum Kształcenia otrzyma:

 1. świadectwo o ukończeniu szkoły policealnej na druku MEN,
 2. świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (po zdaniu egzaminu),
 3. dyplom w zawodzie opiekun w DPS oraz suplement w języku polskim i angielskim (po zdaniu egzaminu z kwalifikacji).
 
szkoła-polciealna-opiekun-w-DPS