Opiekun medyczny – Kraków

Opiekun medyczny profesjonalnie świadczy pomoc osobom chorym, niepełnosprawnym i niesamodzielnym w spełnianiu ich najbardziej podstawowych oraz większych potrzeb życiowych. Samodzielnie rozpoznaje, a następnie znajduje rozwiązanie wszelkich problemów dotyczących opieki nad osobami w różnym wieku, jak również o różnym stopniu zaawansowania choroby i niepełnosprawności. Zadaniem opiekuna medycznego jest także asystowanie i pomoc personelowi medycznemu w czasie wykonywania potrzebnych zabiegów pielęgnacyjnych. Niewątpliwie jest to zawód zaufania publicznego.

Opiekun medyczny znajduje zatrudnienie w ośrodkach i domach pomocy społecznej, szpitalach, hospicjach, przychodniach, sanatoriach, domach prywatnych i innych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej. Zajmując się osobą chorą i niesamodzielną, opiekunowie medyczni przystępują do wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, rozwiązywania problemów opiekuńczych i innych z zakresu opieki medycznej oraz do asystowania pielęgniarce czy innemu personelowi medycznemu. 

 

Opiekun medyczny – szkoła policealna Kraków

Kierunek opiekun medyczny – szkoła policealna w Krakowie – jest bardzo przyszłościowy. Opiekunów medycznych wciąż brakuje, zarówno w Polsce, jak i w innych krajach, dlatego nietrudno o zatrudnienie. Domy pomocy społecznej i różne stowarzyszenia działające na rzecz pomagania osobie chorej i niesamodzielnej stale czekają na wykształconych w tym kierunku ludzi, gotowych do opieki i niesienia pomocy. Sprawdź szczegóły związane z opiekunem medycznym w szkole policealnej w Krakowie!
 

Czesne 0 zł – cały okres nauki
Cykl kształcenia
:  1,5 roku (3 semestry)
Forma kształcenia: stacjonarnie, 3 razy w tygodniu – zajęcia prowadzone są w piątki, soboty oraz niedzielę lub w 3 inne wybrane dni tygodnia

Dla zawodu opiekun medyczny obecnie wyodrębniono następującą kwalifikację:
MED.14 Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

Dokumenty wymagane do zapisu:

  • podanie o przyjęcie do szkoły (na druku dostępnym w sekretariacie szkoły),
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
  • dokument tożsamości (do wglądu),
  • 2 zdjęcia (legitymacyjne),
  • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki (skierowanie do lekarza medycyny pracy do odbioru w sekretariacie szkoły przy zapisie).
 

Przedmioty ogólnokształcące
1. Podstawy przedsiębiorczości*

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym
1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
2. Podstawy opieki nad chorą i niesamodzielną
3. Rozpoznawanie problemów opiekuńczych w opiece nad chorą i niesamodzielną
4. Planowanie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych osobie chorej i nie samodzielnej
5. Język obcy zawodowy

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym
1. Organizowanie i wykonywanie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych osobie chorej i niesamodzielnej
2. Planowanie, organizowanie i wykonywanie czynności opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

Praktyki zawodowe – 4 tygodnie (160 h)

*zajęcia prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu

Absolwent FABER Centrum Kształcenia otrzyma:

  • świadectwo o ukończeniu szkoły policealnej na druku MEN,
  • certyfikat kwalifikacji zawodowej (po zdaniu egzaminu),
  • dyplom w zawodzie opiekun medyczny oraz suplement w języku polskim i angielskim (po zdaniu wszystkich egzaminów z kwalifikacji).
 
opiekun-medyczny