Higienistka stomatologiczna (Kraków) – opis zawodu

Higienistka stomatologiczna współpracuje bezpośrednio z lekarzem dentystą w gabinecie stomatologicznym w zakresie wykonywania zabiegów profilaktyczno-leczniczych, które wykonuje samodzielnie, na zlecenie i pod nadzorem lekarza dentysty. Do jej zadań należą wstępne badania diagnostyczne, higienizacja oraz dobieranie środków do prawidłowego utrzymania zdrowia jamy ustnej. Prowadzi porady dietetyczne, a także wykonuje zabiegi, takie jak: piaskowanie, polerowanie i lakierowanie uzębienia, impregnacja zębów mlecznych u dzieci, dopasowywanie wypełnień do zgryzu, wykańczanie i polerowanie wypełnień amalgamatowych. Aby zostać higienistką stomatologiczną, należy ukończyć szkołę policealną.

Gdzie można podjąć pracę po ukończeniu szkoły w Krakowie?

Ukończenie szkoły na kierunku higienistka stomatologiczna (Kraków) daje bardzo duże możliwości na rynku pracy. Gdy już uzyska się tytuł higienistki stomatologicznej, można podejmować pracę w gabinetach dentystycznych oraz gabinetach profilaktyki prozdrowotnej. Może się także zatrudnić w szkołach i przedszkolach wyposażonych w gabinety stomatologiczne jako pomoc przedlekarska. W zakresie umiejętności higienistek stomatologicznych jest też sporządzanie terminarza przyjęć pacjentów i dokumentacji medycznej wykonanych badań radiologicznych w gabinecie dentystycznym. Praca w zawodzie higienistki stomatologicznej może być bardzo satysfakcjonująca, wymaga jednak cierpliwości i empatii. 

Higienistka stomatologiczna – szkoła policealna Kraków

Kierunek higienistka stomatologiczna – szkoła policealna Kraków – jest kierunkiem przyszłościowym dzięki wielu możliwościom zatrudnienia. Higienistki stomatologiczne stanowią nieocenione wsparcie dla stomatologów i nie tylko. Sprawdź szczegóły dotyczące higienistki stomatologicznej w szkole policealnej w Krakowie!
 

Czesne 0 zł – przez cały czas nauki
Cykl kształcenia
: 2 lata (4 semestry)
Forma kształcenia: stacjonarnie  (3 razy w tygodniu – zajęcia prowadzone są w piątki, soboty oraz niedziele lub w 3 inne wybrane dni tygodnia)

Dla zawodu higienistka stomatologiczna obecnie wyodrębniono kwalifikację:
MED.02. – wykonywanie świadczeń stomatologicznych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia jamy ustnej oraz współuczestniczenie w procesie leczenia
Do wykonywania zawodu higienistki stomatologicznej konieczne jest zdanie egzaminu potwierdzającego kwalifikację MED.02., który odbywa się pod koniec IV semestru.

Dokumenty wymagane do zapisu:

 • podanie o przyjęcie do szkoły (na druku dostępnym w sekretariacie szkoły),
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 • dokument tożsamości (do wglądu),
 • 2 zdjęcia (legitymacyjne),
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki (skierowanie do lekarza medycyny pracy do odbioru w sekretariacie szkoły przy zapisie).
 

Realizowane przedmioty

Przedmioty ogólnokształcące                  
1. Podstawy przedsiębiorczości*

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym                

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
2. Podstawa higieny dentystycznej
3. Współpracowanie z lekarzem dentystą w czasie wykonywania zadań zawodowych higienistki stomatologicznej
4. Prowadzenie dokumentacji gabinetu dentystycznego
5. Edukowanie pacjentów w zakresie profilaktyki stomatologicznej i promocji zdrowia
6. Posługiwanie się wybraną aparaturą zgodnie z procedurami
7. Język obcy zawodowy

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym
1. Wykonywanie wstępnych badań oraz zabiegów podtrzymujących efekty leczenia jamy ustnej
2. Wykonywanie diagnostyki, zabiegów profilaktycznych i rehabilitujących jamę ustną

Praktyki zawodowe – 6 tygodni (210 h)

* zajęcia prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu

UWAGA: zajęcia odbywają się w pracowniach szkolnych na najwyższym poziomie, warsztatach szkolnych, centrach kształcenia praktycznego oraz u pracodawcy.

Wiedza i umiejętności absolwenta

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie higienistka stomatologiczna jest przygotowany do:

 • organizowania prac związanych ze świadczeniem usług z zakresu stomatologii,
 • przygotowywania gabinetu i stanowiska pracy lekarza dentysty oraz bieżącej konserwacji sprzętu,
 • prowadzenia dokumentacji związanej z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego,
 • wykonywania wstępnych badań stomatologicznych i zabiegów profilaktyczno-leczniczych pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty,
 • prowadzenia stomatologicznej edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia w różnych środowiskach.
 

Absolwent FABER Centrum Kształcenia otrzyma:

 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej na druku MEN,
 • świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (po zdaniu egzaminu),
 • dyplom w zawodzie higienistka stomatologiczna oraz suplement w języku polskim i angielskim (po zdaniu egzaminu z kwalifikacji).
 

 

higienistka stomatologiczna