Egzamin zawodowy

Informacja dla słuchaczy przystępujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie w sesji ZIMA 2022 podstawa programowa 2017 i 2019

KOMUNIKAT O PRZYBORACH POMOCNICZYCH:

Część pisemna
Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi
powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań, oraz może mieć kalkulator prosty.
Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania
egzaminu zawodowego powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zapisywania rozwiązań na kartach identyfikacyjnych.

Część praktyczna
Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym komunikatem Dyrektora CKE w sprawie przyborów pomocniczych dla części praktycznych.
Przekierowanie na stronę CKE:
Podstawa 2017
Podstawa 2019

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 1. Zdający zgłaszają się minimum na 20 minut przed godziną egzaminu, muszą mieć obowiązkowo ze sobą dowód osobisty, strój roboczy (dotyczy egzaminów praktycznych z wykonaniem-Technik Elektryk – ELE.02 , Technik pojazdów samochodowych – MOT.05), czarny długopis oraz maseczkę.
 2. Bardzo prosimy o zachowanie wytycznych sanitarnych, które obejmują między innymi:
  • na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną;
  • zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych;
  • obowiązek zakrywania ust i nosa przez zdających, do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej;
  • obowiązek zachowania minimum 1,5 metra odstępu od innych zdających oraz komisji egzaminacyjnej;
  • unikanie tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną;
  • niedozwolone jest przebywanie na terenie Szkoły osób postronnych lub towarzyszących zdającym;
  • zdający nie powinni wnosić na teren Szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek;
  • zaraz po wejściu na teren Szkoły należy zdezynfekować ręce w miejscu do tego przeznaczonym;
  • należy unikać przemieszczania się po Szkole, należy udać się bezpośrednio do sali egzaminacyjnej;
  • czekając na wejście do Szkoły lub sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos;
 3. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych.
 4. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 5. Szkoła nie zapewnia wody pitnej, należy przynieść ze sobą butelkę wody pitnej;
 6. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.
 7. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia, jeżeli zapewniona jest odpowiednia przestrzeń
 8. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających lub po podejściu zdających do stanowiska egzaminacyjnego
 9. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
 10. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
  • wychodzi do toalety
  • podchodzi do niego egzaminator, aby ocenić rezultat pośredni (w części praktycznej)
  • kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 11. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę.
 12. Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi zakresami, sesjami lub zmianami egzaminu, ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz – jeżeli to konieczne – znajdujących się w nich sprzętów.