Wybierz zawód technik rachunkowości – Kraków

Jesteś osobą bardzo zorganizowaną i wysoce precyzyjną, cechuje Cię umysł ścisły i pragniesz mieć pewne zatrudnienie? Technik rachunkowości jest zawodem stworzonym dla Ciebie! Po tym kierunku posiądziesz specjalistyczną wiedzę, która ułatwi Ci nie tylko znaleźć stabilnego zatrudnienia, lecz także założenie własnej firmy oraz zarządzaniu kosztami w codziennym życiu. Na technika rachunkowości jest zapotrzebowanie w każdej firmie – z takim zawodem z pewnością znajdziesz zatrudnienie w działach księgowych i instytucjach finansowych.

Jakie umiejętności zyskasz, kończąc technika rachunkowości?

Technik rachunkowości jest przygotowany do prowadzenia rachunkowości w jednostce organizacyjnej; potrafi stosować narzędzia rachunkowości finansowej, kontrolować i kwalifikować dowody do księgowania, zastosować oprogramowanie księgowe do ewidencji operacji gospodarczych i sporządzenia jednostkowego sprawozdania finansowego oraz przeprowadzić analizę finansową i ocenić kondycję finansową jednostki organizacyjnej. Ponadto potrafi sporządzić dokumentację pracowniczą i rozliczyć wynagrodzenia z tytułu umów o pracę i umów cywilnoprawnych.

W zakresie rozliczeń z instytucjami publicznoprawnymi potrafi sporządzać ewidencje i deklaracje podatkowe oraz dokumenty dotyczące rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Wiedza z zakresu rachunkowości połączona z umiejętnościami praktycznymi daje podstawy do zajmowania wysokich stanowisk w przedsiębiorstwach, organizacjach gospodarczych, instytucjach finansowych, jednostkach finansów publicznych, kancelariach doradczych i audytorskich oraz biurach rachunkowych.

Kurs rachunkowości – Kraków – szczegóły

Atrakcyjne czesne – szczegóły w sekretariacie
Cykl kształcenia: 2 lata (4 semestry)
Forma kształcenia: zaocznie (sobota-niedziela, 2 weekendy w miesiącu)

Istnieje możliwość nauki na wybranej kwalifikacji.
Państwowy tytuł zawodowy Technik Rachunkowości można uzyskać wyłącznie po zrealizowaniu dwóch kwalifikacji.

Dla zawodu technik rachunkowości obecnie wyodrębniono następujące kwalifikacje:
EKA.07. Prowadzenie rachunkowości
EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

Dokumenty wymagane do zapisu:

  • podanie o przyjęcie do szkoły (na druku otrzymanym po kontakcie z sekretariatem szkoły),
  • świadectwo ukończenia szkoły niższego szczebla (szkoły podstawowej 8-letniej, gimnazjum, ZSZ lub szkoły średniej),
  • dokument tożsamości (do wglądu),
  • 1 zdjęcie legitymacyjne,
  • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki (skierowanie do lekarza medycyny pracy do odbioru w sekretariacie szkoły przy zapisie).
 

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:
1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
2. Podstawy ekonomii i statystyki
3. Przeprowadzenie inwentaryzacji i rozliczanie jej wyników
4. Prowadzenie wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego
5. Język angielski zawodowy

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:
1. Prowadzenie ksiąg rachunkowych
2. Sporządzanie jednostkowego sprawozdania finansowego i prowadzenie analizy finansowej
3. Prowadzenie spraw kadrowych i rozliczanie wynagrodzeń
4. Prowadzenie gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

Praktyka zawodowa: 8 tygodni (280h)

UWAGA: zajęcia praktyczne organizowane są w naszej pracowni komputerowej oraz pracowniach szkolnych.

Absolwenci znajdują pracę:
• w działach księgowych i finansowych firm,
• w biurach rachunkowych,
• w firmach audytujących,
• w kancelariach doradczych,
• w jednostkach finansów publicznych.

Absolwent FABER Centrum Kształcenia otrzyma:
• świadczenie o ukończeniu szkoły policealnej na druku MEN,
• świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (po zdaniu egzaminu),
• dyplom w zawodzie technik rachunkowości oraz suplement w języku polskim i angielskim (po zdaniu egzaminów z kwalifikacji).

Absolwent w zakresie kwalifikacji EKA.07. Prowadzenie rachunkowości powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

• organizowania rachunkowości jednostek organizacyjnych,
• ewidencjonowania operacji gospodarczych,
• przeprowadzania inwentaryzacji i rozliczania jej wyników,
• wyceniania składników aktywów i pasywów,
• ustalania wyniku finansowego,
• sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych,
• prowadzenia analizy finansowej.

Absolwent w zakresie kwalifikacji EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

• prowadzenia rekrutacji i selekcjonowania kandydatów do pracy,
• sporządzania dokumentacji kadrowej,
• prowadzenia spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi,
• rozliczania wynagrodzeń i składek pobieranych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
• prowadzenia analizy zatrudnienia i wynagrodzeń,
• prowadzenia ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych,
• prowadzenia rozliczeń finansowych z kontrahentami i podmiotami rynku finansowego.

technik rachunkowości