Technik pojazdów samochodowych – Kraków

Na liście zawodów z przyszłością z pewnością znajdują się te, które mają związek z rozwojem nowych technologii, nowoczesnego przemysłu czy obsługą gospodarki. Takim zawodem jest technik pojazdów samochodowych − kierunek związany z diagnostyką, naprawą i obsługą współczesnych pojazdów samochodowych. Wraz z rozwojem motoryzacji wzrosło zapotrzebowanie na rynku pracy na dobrze wykształconych fachowców z zakresu naprawy i eksploatacji współczesnych pojazdów samochodowych, które są wyposażone w elektronikę i nowoczesne technologie.

Na czym polega praca technika w tej dziedzinie?

Technik pojazdów samochodowych w Krakowie jest kierunkiem związanym z profesjonalną eksploatacją oraz obsługą pojazdów samochodowych, w tym z naprawą, prowadzeniem usług motoryzacyjnych i sprzedażą pojazdów. Zaletą naszego kształcenia jest dostosowanie materiałów edukacyjnych do obowiązującej współcześnie techniki samochodowej. Podczas nauki uczestnik dostaje wymagane przygotowanie z zakresu informatyki, które jest nieodzowną częścią współczesnej diagnostyki samochodowej. Wiedzę specjalistyczną oraz adekwatne umiejętności dotyczące budowy, naprawy i obsługi samochodów uczestnik nabędzie podczas zajęć praktycznych i w czasie praktyki zawodowej.

Szczegóły związane z kursem na technika pojazdów samochodowych

Dla zawodu technik pojazdów samochodowych wyodrębniono obecnie* następujące kwalifikacje:

1. MOT.05. – obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych
Program:

 • podstawy motoryzacji,
 • organizowanie obsługi i naprawy pojazdów samochodowych,
 • nadzorowanie obsługi i naprawy pojazdów samochodowych,
 • przeprowadzenie badań technicznych pojazdów samochodowych.
 
2. MOT.06. – organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

Program:

 • użytkowanie pojazdów samochodowych,
 • organizowanie obsługi i naprawy pojazdów samochodowych,
 • nadzorowanie obsługi i naprawy pojazdów samochodowych,
 • przeprowadzenie badań technicznych pojazdów samochodowych.
 

* realizujemy podstawę programową MEN obowiązującą od 01.09.2020 roku
Po uzyskaniu kwalifikacji MOT.05 można uzyskać tytuł mechanik pojazdów samochodowych (nie jest wymagane wykształcenie średnie), natomiast po uzyskaniu obu kwalifikacji – MOT.05 i MOT.06 – i mając wykształcenie średnie, uzyskuje się tytuł technik pojazdów samochodowych.

 

Atrakcyjne czesne – zapytaj o szczegóły w sekretariacie
Cykl kształcenia: kwalifikacja MOT.05. – 10 miesięcy, kwalifikacja MOT.06. – 7 miesięcy
Tryb kształcenia: zaoczny (sobota-niedziela, 2 razy w miesiącu)

 

Dokumenty wymagane do zapisu:

 • podanie o przyjęcie do szkoły (na druku dostępnym w sekretariacie szkoły),
 • świadectwo ukończenia szkoły niższego szczebla (szkoły podstawowej 8-letniej, gimnazjum, ZSZ lub szkoły średniej),
 • dokument tożsamości (do wglądu),
 • 1 zdjęcie legitymacyjne,
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki (skierowanie do lekarza medycyny pracy do odbioru w Sekretariacie szkoły przy zapisie).
 
Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz świadectwo z kwalifikacji MOT.05., wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową.
 

Realizowane przedmioty

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym
1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
2. Podstawy motoryzacji
3. Diagnozowanie stanu technicznego podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
4. Języka angielski zawodowy
5. Użytkowanie pojazdów samochodowych
6. Organizowanie obsługi i naprawy pojazdów samochodowych
 
Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym
1. Przeprowadzenie obsługi podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
2. Wykonywanie napraw pojazdów samochodowych
3. Nadzorowanie obsługi i naprawy pojazdów samochodowych
4. Przeprowadzenie badań technicznych pojazdów samochodowych
Praktyka zawodowa: 280 h (8 tygodni)
 
UWAGA: zajęcia praktyczne organizowane są w centrach kształcenia zawodowego, w ośrodkach kształcenia praktycznego oraz szkolnych pracowniach elektryczno-elektronicznych.
 

Wiedza i umiejętności absolwenta

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik pojazdów samochodowych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
 • wykonywanie przeglądów podzespołów i zespołów stosowanych w pojazdach samochodowych,
 • diagnozowanie stanu technicznego podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych,
 • wykonywanie napraw pojazdów samochodowych,
 • diagnozowanie stanu technicznego pojazdów samochodowych,
 • obsługiwanie i naprawiania pojazdów samochodowych,
 • organizowanie i nadzorowanie procesu obsługi pojazdów samochodowych,
 • przeprowadzanie badań technicznych pojazdów samochodowych.
 
Absolwenci znajdują pracę w:
 • stacjach obsługi i kontroli pojazdów,
 • zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych,
 • salonach sprzedaży samochodów,
 • przedsiębiorstwach doradztwa technicznego,
 • firmach zajmujących się likwidacją pojazdów samochodowych.
 
Absolwent FABER Centrum Kształcenia otrzyma:
1. zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnych kursów zawodowych na druku MEN,
2. świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (po zdaniu egzaminu),
3. dyplom w zawodzie technik pojazdów samochodowych oraz suplement w języku polskim i angielskim (po zdaniu wszystkich egzaminów z kwalifikacji w zawodzie technik pojazdów samochodowych1)