Kurs: technik mechanik – Kraków

Nauka na kierunku technik mechanik polega na przyswojeniu teorii oraz praktyki  w celu przygotowania do wykonywania zawodu technik mechanik. Zawiera to obsługę zaawansowanych maszyn, urządzeń, wykonywanie prac projektowych, produkcyjnych a także remontowo-instalacyjnych wyposażenia technicznego. W trakcie nauki zdobędziesz umiejętności praktycznej obsługi narzędzi do komputerowego wspomagania produkcji w ramach zajęć. Nasza pracownia informatyczna została wyposażona w specjalistyczne oprogramowanie, którego działanie opiera się na wspieraniu procesów kreślenia oraz projektowania.

Kurs zawodowy na mechanika – możliwości pracy

Technik mechanik będzie miedzy innymi organizował oraz nadzorował produkcję, prace montażowe, naprawcze a także konserwacyjne maszyn oraz urządzeń, takich jak pompy, sprężarki, dmuchawy, pompy próżniowe, ssawy, wentylatory i klimatyzatory, przekładnie, napędy, zawory, maszyny do dozowania, roboty i inne. Technik mechanik inicjuje rozruch, nadzoruje oraz sprawdza aparaturę kontrolno-pomiarową. Jako specjalista zajmuje się także wykrywaniem oraz usuwaniem awarii i uszkodzeń, zgłaszając danemu serwis

Technicy mechanicy mogą znaleźć zatrudnienie zarówno na stanowiskach produkcyjnych, jak i stanowiskach nadzoru technicznego procesów wytwarzania maszyn i urządzeń, w tym także pojazdów samochodowych. Technicy mechanicy pracują przeważnie w przemyśle, lecz także w budownictwie, górnictwie, komunikacji i transporcie, rolnictwie, usługach i w różnych innych dziedzinach gospodarki.

Technik mechanik (zaocznie) – szczegóły kursu zawodowego

Atrakcyjne czesne – o szczegóły zapytaj w sekretariacie
Cykl kształcenia
: 2 lata (4 semestry)
Tryb kształcenia: zaoczny (sobota-niedziela, 2 razy w miesiącu)

Dla zawodu technik mechanik obecnie* wyodrębniono następujące kwalifikacje:
MEC.03. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń (wcześniej M.17 lub MG.17)
MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń (wcześniej MG.44 lub M.44)

Absolwent szkoły w zakresie kwalifikacji MEC.03. powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

  • montowania maszyn i urządzeń,
  • obsługiwania maszyn i urządzeń,
  • instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń.

Absolwent szkoły w zakresie kwalifikacji MEC.09. powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

  • organizowania procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń,
  • nadzorowania procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń.

* realizujemy podstawę programową obowiązującą od 01.09.2020 roku

Po uzyskaniu kwalifikacji MEC.03 można uzyskać tytuł mechanik (nie jest wymagane wykształcenie średnie)
Po uzyskaniu  kwalifikacji MEC.03 i MEC.09 oraz mając wykształcenie średnie, uzyskuje się tytuł technik mechanik.

Dokumenty wymagane do zapisy na kurs mechanika:

  • podanie o przyjęcie do szkoły (na druku dostępnym w sekretariacie szkoły),
  • świadectwo ukończenia szkoły niższego szczebla (szkoły podstawowej 8-letniej, gimnazjum, ZSZ lub szkoły średniej),
  • dokument tożsamości (do wglądu),
  • 1 zdjęcie legitymacyjne,
  • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki (skierowanie do lekarza medycyny pracy do odbioru w sekretariacie szkoły przy zapisie).
 

Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz świadectwo z kwalifikacji, wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową.  Aby uzyskać tytuł zawodowy, należy mieć ukończoną minimum zasadniczą szkołę zawodową.

Realizowane przedmioty

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:
1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
2. Podstawy obróbki ręcznej i maszynowej oraz montażu
3. Podstawy procesów produkcyjnych
4. Język angielski zawodowy

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:
1. Obsługa maszyn i urządzeń
2. Montaż maszyn i urządzeń
3. Organizowanie procesów technologicznych obróbki i montażu i demontażu części maszyn i urządzeń
4. Nadzorowanie procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń

Praktyka zawodowa 280 h (8 tygodni)

UWAGA: zajęcia praktyczne organizowane są w centrach kształcenia zawodowego, w ośrodkach kształcenia praktycznego oraz szkolnych pracowniach mechanicznych.

* realizujemy podstawę programową obowiązującą od 01.09.2020 roku

Wiedza i umiejętności absolwenta

Absolwent kursu w zawodzie technik mechanik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) wytwarzania części maszyn i urządzeń
2) dokonywania montażu maszyn i urządzeń
3) instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń
4) obsługiwania maszyn i urządzeń
5) organizowania procesu produkcji

Absolwenci znajdują pracę:
• w przedsiębiorstwach przemysłu metalowego i maszynowego,
• w zakładach projektowania maszyn,
• w zakładach produkcyjnych i usługowych,
• na stacjach obsługi pojazdów samochodowych.

Absolwent FABER Centrum Kształcenia otrzyma:
• zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnych kursów zawodowych na druku MEN,
• świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (po zdaniu egzaminu),
• dyplom w zawodzie technik mechanik oraz suplement w języku polskim i angielskim (po zdaniu wszystkich egzaminów z kwalifikacji).

 
technik mechanik