Kurs – technik budownictwa – Kraków

Technik budownictwa może wykonywać i nadzorować organizację zadań zawodowych związanych z budową domów jednorodzinnych, wielorodzinnych, obiektów przemysłowych i użyteczności publicznej, budową budowli inżynierskich, kosztorysowaniem robót budowlanych, utrzymaniem obiektów budowlanych, wytwarzaniem materiałów i elementów budowlanych, zarządzaniem budynkami.

Technik budownictwa może być zatrudniony w firmach budowlanych budujących budynki oraz budowle inżynierskie, biurach projektowych projektujących obiekty budowlane, organach administracji państwowej i samorządowej, wytwórniach i składach materiałów budowlanych, administracjach budynków i firmach zarządzających nieruchomościami.

Dla zawodu technik budownictwa wyodrębniono następujące kwalifikacje:

BUD.01. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich ( betoniarz-zbrojarz) albo
BUD.12 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich (murarz-tynkarz) albo
BUD.08. Montaż konstrukcji budowlanych (monter konstrukcji budowlanych)
Słuchacz poprzez zdanie kwalifikacji BUD.01 lub BUD.12 lub BUD.08 zdobywa kwalifikacje z poziomu zasadniczej szkoły zawodowej.

BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

Po uzyskaniu kwalifikacji zawodowej BUD.01, BUD.12 lub BUD.08 można uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik budownictwa po potwierdzeniu kwalifikacji BUD.14 (posiadając wykształcenie średnie)

Dokumenty wymagane do zapisu:

 • Podanie o przyjęcie do szkoły (na druku otrzymanym po kontakcie z Sekretariatem szkoły)
 • Świadectwo ukończenia szkoły niższego szczebla (szkoły podstawowej 8-letniej lub gimnazjum lub ZSZ lub szkoły średniej)
 • Dokument tożsamości (do wglądu)
 • 1 zdjęcie legitymacyjne
 • Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki (skierowanie do lekarza medycyny pracy do odbioru w Sekretariacie szkoły przy zapisie)
technik budownictwa

Wiedza i umiejętności absolwenta

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik budownictwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. wykonywania określonych robót budowlanych;
 2. organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy;
 3. organizowania i kontrolowania robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych;
 4. organizowania i kontrolowania robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej;
 5. sporządzania kosztorysów oraz przygotowywania dokumentacji przetargowej.

Kwalifikacja: BUD.01. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich

Zawód: Betoniarz-zbrojarz 711402

Program:

 1. Przygotowanie stali zbrojeniowej do montażu
 2. Montaż oraz układanie zbrojenia w deskowaniach i formach
 3. Wykonywanie mieszanek betonowych
 4. Układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej oraz pielęgnacja świeżego betonu

Kwalifikacja: BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

Zawód: Murarz-tynkarz 711204

Program:

 1. Wykonywanie zapraw murarskich i tynkarskich oraz mieszanek betonowych
 2. Wykonywanie murowanych konstrukcji budowlanych
 3. Wykonywanie tynków
 4. Wykonywanie remontów oraz rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych

 

Absolwent placówki kształcącej w zawodzie murarz-tynkarz po potwierdzeniu kwalifikacji B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik budownictwa po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji B.33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych i B.30. Sporządzanie kosztorysów i przygotowywanie dokumentacji przetargowej oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.

Kwalifikacja: BUD.08. Montaż konstrukcji budowlanych

Zawód: Monter konstrukcji budowlanych 711102

Program:

 1. Montaż konstrukcji stalowych
 2. Montaż prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych
 3. Montaż prefabrykowanych konstrukcji drewnianych

Kwalifikacja: BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

Zawód: technik budownictwa 311204