Technik programista – Kraków

Programista to obecnie jeden z najbardziej poszukiwanych zawodów na rynku pracy. Osoba będąca programistą tworzy programy komputerowe oraz nadzoruje proces ich wdrażania. Programiści znają z reguły kilka języków programowania np. Java, C++, C,  Python, PHP, JavaScript, ale zazwyczaj specjalizują się tylko w jednym z nich. Aby podkreślić daną specjalizację, do nazwy stanowiska dodawana jest nazwa głównego języka, w jakim dana osoba się specjalizuje, np. programista Java.

W zależności od specjalizacji, programiści dzielą się na:

– programistów aplikacji, zajmujących się tworzeniem aplikacji komputerowych,
– programistów systemowych, rozwijający aplikacje oraz systemy nadzorujące pracę sprzętu komputerowego, np. systemy operacyjne, sterowniki czy systemy zarządzania bazami danych,
– programistów aplikacji internetowych działających w środowisku www,
– programistów aplikacji mobilnych, działających na urządzeniach przenośnych, takich jak telefony komórkowe, smartfony, palmtopy czy tablety.

Programowanie oprócz możliwości dobrego zarobkowania często staje się też pasją, która daje możliwość pisania gier 3D, aplikacji na komputery stacjonarne, mobilnych oraz tworzenia wielu innowacyjnych rzeczy (np. inteligentne domy itp.), co także jest mile widziane na rynku pracy.

Jakie umiejętności można zdobyć na kursie?

Słuchacze, którzy podejmą naukę na tym kierunku, zdobędą umiejętności praktyczne w zakresie projektowania baz danych i stron internetowych oraz programowania i testowania aplikacji. Będą tworzyć programy w  językach programowania: Python, C++, JavaScript, PHP,  SQL (przydatnego do tworzenia i zarządzania relacyjnymi bazami danych), HTML 5 i CSS (wykorzystywanych do tworzenia stron internetowych).

Atrakcyjne czesne – zapytaj o szczegóły w sekretariacie!
Cykl kształcenia: 2 lata (4 semestry)
Forma kształcenia: zaocznie (sobota – niedziela, 2 razy w miesiącu)

Dla zawodu technik programista wyodrębniono obecnie* następujące kwalifikacje:

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
Absolwent będzie przygotowany do:
• tworzenia i administrowania stronami internetowymi,
• tworzenia, administrowania i użytkowania relacyjnych baz danych,
• programowania aplikacji internetowych,
• tworzenia i administrowania systemami zarządzania treścią.

INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji
Absolwent będzie przygotowany do:
• projektowania, programowania i testowania zaawansowanych aplikacji webowych,
• projektowania, programowania i testowania aplikacji desktopowych,
• projektowania, programowania i testowania aplikacji mobilnych.

* realizujemy podstawę programową obowiązującą od 01.09.2020 r.
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku na egzaminach z obu kwalifikacji INF.03 i INF.04 oraz mając wykształcenie średnie, uzyskuje się tytuł technik programista.

 

Co jest potrzebne do zapisania się na kurs programisty w Krakowie?

Dokumenty wymagane do zapisu:
• podanie o przyjęcie do szkoły (na druku otrzymanym po kontakcie z sekretariatem szkoły),
• świadectwo ukończenia szkoły niższego szczebla (szkoły podstawowej 8-letniej lub gimnazjum, lub ZSZ, lub szkoły średniej),
• dokument tożsamości (do wglądu),
• 1 zdjęcie legitymacyjne,
• zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki (skierowanie do lekarza medycyny pracy do odbioru w sekretariacie szkoły przy zapisie).

Realizowane przedmioty

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
2. Podstawy informatyki
3. Język angielski zawodowo
4. Projektowanie oprogramowania
5. Testowanie i dokumentowanie aplikacji
6. Programowanie obiektowe
7. Projektowanie stron internetowych
8. Projektowanie i administrowanie bazami danych

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym
1. Programowanie aplikacji desktopowych
2. Programowanie aplikacji mobilnych
3. Programowanie aplikacji zaawansowanych
4. Programowanie aplikacji internetowych

Praktyki zawodowe – 8 tygodni (280 h)
UWAGA: zajęcia odbywają się w pracowniach szkolnych, warsztatach szkolnych, centrach kształcenia praktycznego oraz u pracodawcy.

Wiedza i umiejętności absolwenta

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik programista, mający potwierdzoną kwalifikację INF.03., dodatkowo po potwierdzeniu kwalifikacji INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych, może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik informatyk.

Absolwenci znajdują pracę:
• w biurach i laboratoriach komputerowych,
• w firmach informatycznych,
• w agencjach interaktywnych
• poprowadzą własna działalność gospodarczą związaną z programowaniem.

Absolwent  FABER Centrum Kształcenia  otrzyma:
• zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnych kursów zawodowych na druku MEN,
• świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (po zdaniu egzaminu),
• dyplom w zawodzie programista technik oraz suplement w języku polskim i angielskim (po zdaniu wszystkich egzaminów z kwalifikacji w zawodzie technik programista).

 
programista