Technik mechanik – Kraków

technik mechanik 311504

Opis zawodu

Zostań specjalistą, podejmując naukę jako technik mechanik – Kraków

Nauka kierunku technik mechanik pojazdów samochodowych zawiera w sobie przygotowanie zawodowe polegające na przyswojenie teorii oraz praktyki przygotowaniu do zawodu technika mechanika a zawiera to w sobie obsługę zaawansowanych maszyn, urządzeń, wykonywania prac projektowych, produkcyjnych a także remontowo–instalacyjnych wyposażenia technicznego. Zdobędziecie w trakcie nauki umiejętności praktycznej obsługi narzędzi do komputerowego wspomagania produkcji w ramach zajęć. Nasza pracownia informatyczna została wyposażona w specjalistyczne oprogramowanie, którego działanie opiera się na wspieraniu procesów kreślenia oraz projektowania.

Czym będziesz mógł się zajmować po podjęciu pracy?

Technik mechanik będzie także organizował oraz nadzorował produkcję, prace montażowe, naprawcze a także konserwacyjne maszyn oraz urządzeń, a przede wszystkim takich jak pompy, sprężarki, dmuchawy, pompy próżniowe, ssawy, wentylatory i klimatyzatory, przekładnie, napędy, zawory, maszyn do dozowania, robotów i innych. Technik mechanik inicjuje rozruch, nadzoruje oraz sprawdza aparaturę kontrolno-pomiarową. Jako specjalista zajmuje się także wykrywanie oraz usuwaniem awarii i uszkodzeń, poddając serwisowi wadliwe.

Nasza alternatywa dla szkoły jaką jest technikum mechaniczne czy zespół szkół mechanicznych, zakresem obejmuje takie zagadnienia jak: budowa, eksploatacja i naprawa maszyn i urządzeń. Technicy mechanicy mogą znaleźć zatrudnienie zarówno na stanowiskach produkcyjnych, jak i stanowiskach nadzoru technicznego procesów wytwarzania maszyn i urządzeń pojazdów samochodowych. Technicy mechanicy pracują przeważnie w przemyśle, lecz także w budownictwie, górnictwie, komunikacji i transporcie, rolnictwie, usługach i w różnych innych dziedzinach gospodarki.

Atrakcyjne czesne – o szczegóły zapytaj w Sekretariacie
Cykl Kształcenia: 2 lata (4 semestry)
Forma kształcenia: zaocznie (sobota-niedziela, 2 razy w miesiącu)

Dla zawodu technik mechanik obecnie wyodrębniono następujące kwalifikacje:
MG.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń (wcześniej M.17)
MG.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń. (wcześniej M.44)

Po uzyskaniu kwalifikacji MG.17 można uzyskać tytuł mechanik (nie jest wymagane wykształcenie średnie)
Po uzyskaniu  kwalifikacji MG.17 i MG.44 oraz mając wykształcenie średnie, uzyskuje się tytuł technik mechanik.

Dokumenty wymagane do zapisu:

 • Podanie o przyjęcie do szkoły (na druku dostępnym w Sekretariacie szkoły)
 • Świadectwo ukończenia szkoły niższego szczebla (szkoły podstawowej 8-letniej lub gimnazjum lub ZSZ lub szkoły średniej)
 • Dokument tożsamości (do wglądu)
 • 2 zdjęcia (legitymacyjne)
 • Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki (skierowanie do lekarza medycyny pracy do odbioru w Sekretariacie szkoły przy zapisie)
 • Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz świadectwo z kwalifikacji, wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową
 • Aby uzyskać tytuł zawodowy, należy mieć ukończoną minimum zasadniczą szkołę zawodową

Realizowane przedmioty

L.p. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Razem
  Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów  
1 BHP- Bezpieczeństwo i higiena pracy 20
2 JOZ- Język angielski zawodowy 20
3 PDG -Podejmowanie i prowadzenie działalnosci gospodarczej 20
4 PKS- Komunikacja personalna i społeczna 20
5 OMZ- Organizacja małych zespołów 20
Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru mechanicznego i górniczo-hutniczego
6 Podstawy  konstrukcji maszyn 60
7 Elektrotechnika i elektronika 40
8 Technologia mechaniczna 70
Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji  MG.17  i  MG.44
9 Technologia montażu maszyn i urządzeń 210
10 Organizowanie procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń 49
11 Obsługa maszyn i urządzeń 90
12 Rysunek techniczny 30
13 Montaż,maszyn 122
14 Organizacja i nadzorowanie obsługi pojazdów samochodowych 49
Całkowita liczba godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych 820
Praktyka zawodowa 160
MG.17  Montaż i obsługa maszyn i urządzeń  (egzamin po III semestrze)
MG.44 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń  (egzamin po IV sem)

UWAGA: zajęcia praktyczne organizowane są w centrach kształcenia zawodowego, w ośrodkach kształcenia praktycznego oraz szkolnych pracowniach mechanicznych.

* realizujemy podstawę programową obowiązującą od 2017 roku

Wiedza i umiejętności absolwenta

Absolwent kursu w zawodzie technik mechanik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) wytwarzania części maszyn i urządzeń
2) dokonywania montażu maszyn i urządzeń
3) instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń
4) obsługiwania maszyn i urządzeń
5) organizowania procesu produkcji

Absolwenci znajdują pracę:

 • W przedsiębiorstwach przemysłu metalowego i maszynowego
 • w zakładach projektowania maszyn
 • w zakładach produkcyjnych i usługowych
 • na stacjach obsługi pojazdów samochodowych

Absolwent FABER Centrum Kształcenia otrzyma:

 • Zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnych kursów zawodowych na druku MEN
 • Świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (po zdaniu egzaminu)
 • Dyplom w zawodzie technik mechanik oraz suplement w języku polskim i angielskim (po zdaniu wszystkich egzaminów z kwalifikacji w zawodzie technik mechanik)

Kwalifikacja: MG.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

Zawód: Mechanik-monter maszyn i urządzeń 723310

Program MG.17:

 1. Montaż maszyn i urządzeń
 2. Obsługa maszyn i urządzeń

Kwalifikacja: MG.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

Kwalifikacja: MG.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

Zawód: technik mechanik 311504

Program MG.44:

 1. Organizowanie procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń
 2. Nadzorowanie przebiegu produkcji
ZAPISZ SIĘ