Technik Informatyk – Kraków

Technik Informatyk 351203

Opis zawodu

Sprostaj wymaganiom jakie stawia XXI wiek i podejmij edukację związaną z branżą IT.

Technik informatyk jest ciekawym, niezwykle twórczym oraz prestiżowym a przy tym bardzo dobrze płatnym zawodem. Naszym priorytetem jako szkoły kształcącej na kwalifikacyjnych kursach zawodowych jest przygotowanie słuchaczy w charakterze specjalistów w swojej dziedzinie, by realizowali zadania jakie stawia przed nimi ich profesja. Technik informatyk w Krakowie jest poszukiwanym zawodem i dotyczy to też naszego kraju, ale również (i przede wszystkim) zagranicznych rynków pracy. Specjaliści z tej dziedziny bez problemu znajdują pracę praktycznie w każdej firmie. Absolwenci tego kierunku mogą również rozpocząć własną działalność gospodarczą świadczącą usługi informatyczne różnego typu.

Co zyskasz dzięki ukończeniu kierunku i wybraniu specjalistycznej profesji technika informatyka w Krakowie?

Przeprowadzone niedawno prognozy rynku pracy jasno pokazują, że ten zawód będzie utrzymywał się, a nawet będzie rósł w rankingu najbardziej pożądanego zawodu wśród pracodawców. Ta specjalistyczna dziedzina roztacza więc przed przyszłym absolwentem perspektywy i możliwości odniesienia sukcesu zawodowego. Informatyka  pozwala na połączenie zawodu ze swoim hobby, które będzie generowało dodatkowe zadowolenie i satysfakcję z samorealizacji.
Technik informatyk przygotowuje stanowiska komputerowe z urządzeniami peryferyjnymi do pracy, diagnozuje je i naprawia. Projektuje lokalne sieci komputerowe i administruje nimi. Tworzy strony internetowe, bazy danych oraz administruje stronami i aplikacjami.

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy Technik Informatyk w Krakowie jest prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Jest formą, która zastępuje kształcenie w szkole policealnej. Wcześniej zawód można było zdobyć na studium policealnym, a teraz na kursie kwalifikacyjnym.

Uczestnikiem kursu może być każda osoba, która ukończyła 18 lat, bez względu na wykształcenie. Kursant może posiadać wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, średnie lub zawodowe (po Zasadniczej Szkole Zawodowej) jak również może być osobą pracującą, uczącą się lub studiującą.

Atrakcyjne czesne – szczegóły w Sekretariacie Szkoły
Forma kształcenia – zaocznie (sobota-niedziela, 2 weekendy w miesiącu)

UWAGA !!!
W roku szkolnym 2019 / 2020 zapraszamy  wyłącznie na kwalifikację EE.09
EE.09 Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

Cykl Kształcenia: 1 rok  – jedna kwalifikacja (2 semestry)

Należy jednak pamiętać, że państwowy tytuł zawodowy Technik Informatyk można uzyskać posiadając wykształcenie średnie oraz po zrealizowaniu obu kwalifikacji.

Dla zawodu technik informatyk wyodrębniono następujące kwalifikacje:
EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

Jeśli masz pytania lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z sekretariatem.

Dokumenty wymagane do zapisu (bez względu na wybraną kwalifikację):

  • Podanie o przyjęcie do szkoły (na druku dostępnym w Sekretariacie szkoły)
  • Świadectwo ukończenia szkoły średniej
  • Dokument tożsamości (do wglądu)
  • 2 zdjęcia (legitymacyjne)
  • Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki (skierowanie do lekarza medycyny pracy do odbioru w Sekretariacie szkoły przy zapisie)

Realizowane przedmioty

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne
1.Podstawy przedsiębiorczości*
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym
1.Bezpieczeństwo i higiena pracy
2.Działalność gospodarcza
3.Język angielski zawodowy
4.Kompetencje społeczne i organizacja pracy zespołów
5.Urządzenia techniki komputerowej
6.Systemy operacyjne
7.Lokalne sieci komputerowe
8.Witryny i aplikacje internetowe
9.Systemy bez danych
Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym
1.Eksploatacja urządzeń techniki komputerowej
2.Administracja systemami operacyjnymi
3.Montaż i konfiguracja lokalnych sieci komputerowych
4.Projektowanie baz danych
5.Tworzenie stron i aplikacji internetowych

Praktyki zawodowa 4 tygodnie ( 160h)
*zajęcia prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu

UWAGA: zajęcia praktyczne organizowane są w naszej pracowni komputerowej, w ośrodkach kształcenia praktycznego oraz szkolnych pracowniach komputerowych.

Wiedza i umiejętności absolwenta

Absolwenci znajdują pracę:
-w firmach administrujących sieciami komputerowymi
-w firmach informatycznych i sklepach komputerowych
-w działach obsługi informatycznej
-jako administratorzy danych

Absolwent FABER Centrum Kształcenia otrzyma:
-Świadczenie o ukończeniu szkoły policealnej na druku MEN
-Świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (po zdaniu egzaminu z kwalifikacji)
-Dyplom w zawodzie Technik Informatyk oraz suplement w języku polskim i angielskim (po zdaniu wszystkich egzaminów z kwalifikacji)

EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych
Technik informatyk projektuje i wykonuje strony internetowe, sklepy internetowe i systemy zarządzania treścią. Buduje dynamiczne witryny wykorzystujące internetowe bazy danych i usługi zdalnych serwerów. Tworzy aplikacje, skrypty i aplety wykonywane po stronie klienta oraz serwera. Administruje aplikacjami i witrynami internetowymi. Projektuje i tworzy bazy danych. Doradza klientowi w oprawie graficznej i strukturze budowanej strony. Tworzy i obrabia grafikę, dźwięk i filmy na potrzeby stron internetowych. Zabezpiecza strony internetowe oraz bazy danych. Monitoruje i testuje witryny i aplikacje internetowe. Konfiguruje i naprawia lokalne i internetowe bazy danych. Nadzoruje prace projektowe i wykonawcze dotyczące aplikacji internetowych i baz danych. Prowadzi działalność gospodarczą usługową w zakresie baz danych i aplikacji internetowych.

EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci

EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
Technik informatyk wykonuje projekt okablowania strukturalnego lokalnej sieci komputerowej. Dobiera urządzenia sieciowe, komputery, medium transmisyjne oraz oprogramowanie systemowe i narzędziowe do pracy w sieci lokalnej. Montuje elementy lokalnej sieci komputerowej według projektu. Instaluje i konfiguruje urządzenia sieciowe i sieciowe systemy operacyjne. Odpowiada za właściwe działanie lokalnej sieci komputerowej. Projektuje i wykonuje modernizację lokalnej sieci komputerowej. Administruje zasobami i użytkownikami lokalnej sieci komputerowej. Podłącza sieć lokalną do Internetu i zabezpiecza przepływ danych w sieci. Nadzoruje organizacją pracy podczas montażu. Przygotowuje do pracy systemy komputerowe z oprogramowaniem systemowym i narzędziowym. Przygotowuje i konfiguruje urządzenia peryferyjne. Doradza klientowi w zakresie konfiguracji i modernizacji systemów komputerowych i urządzeń peryferyjnych. Odpowiada za konserwacje urządzeń techniki komputerowej w czasie ich okresu użytkowania.


ZAPISZ SIĘ