Liczba godzin: 100 h

Cena: 2495 zł

Program kursu

 • Podstawy prawne rachunkowości – istota i znaczenie rachunkowości
 • Formy i techniki stosowane w rachunkowości: ryczałt ewidencjonowany, podatkowa księga  przychodów i rozchodów, księgi handlowe
 • Charakterystyka aktywów i pasywów – sporządzenie Bilansu
 • Zasady obrotu pieniężnego
 • Ewidencja rozrachunków
 • Ewidencja wynagrodzeń za pracę
 • Pojęcie i klasyfikacja kosztów
 • Etapy ewidencji i rozliczenie kosztów
 • Ewidencja kosztów 
 • Ewidencja przychodów i kosztów działalności finansowej
 • Sporządzenie rachunku Zysku i Strat
 • Wybrane zagadnienia publicznoprawne  – polski system podatkowy (ordynacja podatkowa, ogólne zasady podatku VAT, formy opodatkowania działalności gospodarczej podatkiem dochodowym, ewidencja podatkowa)
 • Podstawowe zagadnienia prawa pracy (prowadzenie i kompletowanie dokumentacji pracowniczej – nawiązanie stosunku pracy)
 • Szczególne formy zatrudnienia oraz umowy cywilno-prawne – aktualne przepisy prawne
 • Czas pracy
 • Zakończenie stosunku pracy i związane z tym obowiązki pracodawcy
 • Wynagradzanie za pracę- ogólne warunki ustalania
 • Ubezpieczenia społeczne ZUS — program Płatnik
 • Urlopy pracowników
 • Wynagrodzenie i zasiłki za czas choroby
 • Szczególne uprawnienia pracownicze wynikające z rodzicielstwa

W cenie zapewniamy:

 • wszystkie niezbędne materiały szkoleniowe.

Dokumenty po ukończeniu kursu: 

 • certyfikat ukończenia kursu, 
 • zaświadczenie MEN.

Dokumenty wymagane do zapisu:

 • dowód osobisty lub inny dokument tożsamości (do wglądu).