Kurs pedagogiczny pomaga w zdobyciu kwalifikacji pedagogicznych. Celem jest szkolenie osób, które swoją ścieżkę zawodową pragną związać z nauczaniem, chcą szkolić młodych pracowników w różnego rodzaju zakładach pracy i szkołach, a nie ukończyły studiów pedagogicznych. Daje on odpowiednie przygotowanie do realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych instruktorom, wykładowcom oraz trenerom różnych umiejętności związanych z praktyczną nauką zawodu.

Czas trwania: 48 godzin
System nauki: dziennie, zaocznie 
Cena: 1550 zł

Program kursu:

 • Zakres i zadania pedagogiki pracy; Kształcenie i wychowanie: przedzawodowe, prozawodowe i zawodowe; Aktywność zawodowa, dokształcanie i doskonalenie oraz dalsze kształcenie
 • Akty prawne regulujące zasady rozwiązywania problemów pedagogicznych – dydaktyka, opieka, wychowanie; Klasyfikacja zawodów szkolnictwa branżowego; Typy szkół i form, w jakich może być organizowane kształcenie zawodowe
 • Podstawy prawne organizowania praktycznej nauki zawodu; Kodeks pracy – dział IX – Zatrudnianie młodocianych i inne akty prawne dotyczące zatrudniania młodocianych
 • Instruktor praktycznej nauki zawodu w systemie edukacji: zadania, odpowiedzialność; Zasady postępowania – etyka w wykonywaniu zadań instruktor praktycznej nauki zawodu
 • Okresy rozwojowe człowieka a możliwości i potrzeby w zakresie uczenia się
 • Stres w edukacji – znaczenie i zarządzanie stresem
 • Konflikt – analiza i zarządzani konfliktem
 • Diagnozowanie możliwości i potrzeb osoby uczącej się
 • Motywowanie osoby uczącej się do nauki
 • Przedmiot i zadania metodyki kształcenia zawodowego
 • Materiał nauczania a tematyka zajęć edukacyjnych; Funkcja informacyjna; Funkcja motywująca; Zasady formułowania
 • Podstawy programowe kształcenia w zawodach, ich rola w planowaniu i organizowaniu praktycznej nauki zawodu; Podstawa programowa kształcenia ogólnego – powiązania z kształceniem zawodowym; Kompetencje społeczne
 • Zasady nauczania – uczenia się
 • Cel kształcenia w edukacji, klasyfikacja celów, cel kształcenia a wymagania programowe
 • Wyposażenie technodydaktyczne – organizacja edukacji zawodowej; Stanowisko pracy jako stanowisko szkoleniowe
 • Planowanie zadań do wykonania przez osobę uczącą się
 • Metody i formy pracy w kształceniu praktycznym
 • Planowanie zajęć praktycznej nauki zawodu i planowanie dnia pracy – scenariusz
 • Lista kontrolna we wspieraniu wykonania zadania i samo ocenianiu
 • Program nauczania zawodu:funkcje i zasady konstruowania; struktura; wymagania prawne
 • Karta pracy (arkusz roboczy) w organizacji praktycznej nauki zawodu
 • Ocenianie w realizacji zajęć praktycznej nauki zawodu;
 • Metody sprawdzania wiedzy i umiejętności;
 • Kryteria oceniania; Informacja zwrotna  w ocenianiu
 • Instrukcja stanowiskowa
 • Modyfikacja przykładowego programu nauczania zawodu
 • Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie/egzamin zawodowy; Egzamin czeladniczy – zasady przeprowadzania egzaminu
 • Dokumenty szkolne:1) szkolny plan nauczania;2) plan dydaktyczny nauczyciela – program nauczania;3) dziennik lekcyjny;4) arkusz ocen
 • Symulacja przebiegu przykładowych zajęć praktycznych
 • Zachowanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska i przeciwpożarowych na stanowisku pracy
 • Pokaz z objaśnieniem w kształceniu praktycznym
 • Ocenianie wykonanego zadania

Dokumenty po ukończeniu kursu: Certyfikat ukończenia kursu/szkolenia, Zaświadczenie MEN

W cenie zapewniamy:
• Wszystkie niezbędne materiały szkoleniowe, 

Dokumenty wymagane do zapisu:
• Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości (do wglądu)
• Świadectwo ukończenia szkoły średniej

Polecamy również kurs opiekuna w żłobku (Kraków)!

Kontakt:
tel. 797 746 786
e-mail: szkolenia@faber.edu.pl

ZAPISZ SIĘ