Technik weterynarii

Technik weterynarii 324002

Opis zawodu

Technik weterynaryjny sprawuje opiekę nad zwierzętami w warunkach ambulatoryjnych i stacjonarnych, wykonuje zabiegi sanitarno-higieniczne i fizykoterapeutyczne. Pobiera próby do badań laboratoryjnych oraz wykonuje badania kliniczne, które są niezbędne do udzielenia pierwszej pomocy.
Może wykonywać podstawowe badania analityczne tkanek i płynów na potrzeby diagnostyczne. Może udzielać pierwszej pomocy zwierzętom. Do zadań technika weterynarii należy także asystowanie przy zabiegach weterynaryjnych, lekarzowi weterynarii.

Plan nauczania

Praktyki zawodowa 4 tygodnie ( 160h)
*zajęcia prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu

Wiedza i umiejętności Absolwenta

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik weterynarii powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych :

1) prowadzenia chowu i hodowli zwierząt gospodarskich i towarzyszących oraz wykonywania zabiegów inseminacji wybranych gatunków zwierząt;
2) wykonywania czynności pomocniczych dotyczących diagnozowania, profilaktyki i leczenia chorób zwierząt;
3) wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i zootechnicznych u zwierząt;
4) wykonywania czynności pomocniczych z zakresu zapewniania bezpieczeństwa żywnościowego oraz czynności pomocniczych w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;
5) wykonywania czynności pomocniczych w trakcie prowadzenia badań przedubojowych zwierząt oraz w poubojowym badaniu mięsa;

Kwalifikacja RL.10. Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt

RL.10. Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt

Kwalifikacja RL.11. Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych oraz kontroli nadzoru weterynaryjnego

RL.11. Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych oraz kontroli nadzoru weterynaryjnego

 


ZAPISZ SIĘ