Technik bezpieczeństwa i higieny pracy – czesne 0 zł

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Opis zawodu

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy sporządza bieżące i okresowe analizy stanu bhp w zakładzie pracy, rozwiązuje bieżące problemy techniczne i organizacyjne związane z bhp w skali zakładu pracy i w odniesieniu do stanowisk pracy. Kontroluje stan bhp w zakładzie, sporządza sprawozdania i protokoły pokontrolne oraz opinie dotyczące spełniania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy, ocenia ekonomiczne skutki zagrożeń, wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Dobiera właściwe środki ochrony dla pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy, nadzoruje wykonywanie zleceń służb kontrolujących warunki bhp we wszystkich instytucjach. Do podstawowych zadań technika bhp w firmie należy: identyfikacja i ocena zagrożeń występujących w procesie pracy oraz ryzyka związanego z tym zagrożeniami, organizowanie pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy, zapewnienie przestrzegania w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wypracowanie i wdrożenie metod ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą, ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków, współdziałanie ze służbami pracowniczymi zakładu pracy w zakresie obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Technik bezpieczeństwa i higieny pracy może podjąć pracę w przedsiębiorstwach, instytucjach i organizacjach prowadzących działy higieny i bezpieczeństwa pracy.

Czesne 0 zł –  cały okres nauki
Cykl Kształcenia: 1,5 roku (3 semestry)
Forma kształcenia: zaocznie (sobota-niedziela, 2 weekendy w miesiącu)

Dla zawodu Technik BHP obecnie wyodrębniono następujące kwalifikacje:
BPO.01. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

Realizowane przedmioty

Przedmioty ogólnokształcące
1.Podstawy przedsiębiorczości*
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym
1.Podstawy bezpieczeństwa i higieny pracy
2.Monitorowanie przestrzegania przepisów prawna określających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy
3.Doskonalenie ergonomicznych warunków pracy
4.Opracowanie i opiniowanie planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy
5.Język obcy zawodowy
Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym
1.Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych
2.Ocenianie ryzyka zawodowego
3.Organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz świadczenie usług z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

Praktyki zawodowa 4 tygodnie ( 160h)
*zajęcia prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu

Wiedza i umiejętności Absolwenta

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
-oceniania stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku pracy;
-rozwiązywania bieżących problemów technicznych i organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem i ergonomią w skali zakładu pracy i w odniesieniu do stanowisk pracy;
-współuczestniczenia w ustalaniu okoliczności, przyczyn wypadków i chorób zawodowych;
-organizowania i prowadzenia szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Absolwent FABER Centrum Kształcenia otrzyma:
-Świadectwo o ukończeniu szkoły policealnej na druku MEN
-Świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (po zdaniu egzaminu)
-Dyplom w zawodzie Technik BHP oraz suplement w języku polskim i angielskim (po zdaniu egzaminu z kwalifikacji)

Kwalifikacja BPO.01. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

BPO.01. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy


ZAPISZ SIĘ