Technik Archiwista – czesne 0 zł

technik archiwista 441403

Opis zawodu

Technik archiwista zajmuje się gromadzeniem, opracowywaniem, zabezpieczaniem i udostępnianiem dokumentacji oraz postępowaniem końcowym z nią związanym. Swój zawód wykonuje w archiwach państwowych oraz archiwach zakładowych lub składnicach akt poszczególnych instytucji. Zatrudnienie może także znaleźć w prywatnych firmach zajmujących się opracowywaniem i przechowywaniem akt.

Czesne 0 zł
Cykl Kształcenia: 2 lata (4 semestry)
Forma kształcenia: zaocznie (sobota-niedziela, 2 weekendy w miesiącu)

Dla zawodu technik archiwista obecnie wyodrębniono następujące kwalifikacje:
EKA.02 Organizacja i prowadzenie archiwum
EKA.03. Opracowanie materiałów

Realizowane przedmioty

Przedmioty ogólnokształcące
1.Podstawy przedsiębiorczości*
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym
1.Bezpieczeństwo i higiena pracy
2.Podstawy prowadzenia archiwum
3.Organizowanie archiwum
4.Prowadzenie archiwum
5.Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej, przekazywanie materiałów archiwalnych
6.Postępowanie w przypadku uszkodzenia, zagubienia i kradzieży dokumentacji archiwalnej lub likwidacji jednostki organizacyjnej
7.Język obcy zawodowy
Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym
1.Opracowanie dokumentacji aktowej, technicznej i geodezyjno- kartograficznej
2.Opracowanie dokumentacji audiowizualnej
3.Gromadzenie dokumentacji na nośnikach danych

Praktyki zawodowa 4 tygodnie ( 160h)
*zajęcia prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu

Wiedza i umiejętności Absolwenta

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik archiwista powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
-gromadzenia, przechowywania i udostępniania zasobu archiwalnego;
-ewidencjonowania dokumentacji aktowej;
-opracowywania i zabezpieczania materiałów archiwalnych

Absolwent FABER Centrum Kształcenia otrzyma:
-Świadectwo o ukończeniu szkoły policealnej na druku MEN
-Świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (po zdaniu egzaminu)
-Dyplom w zawodzie Technik Archiwista oraz suplement w języku polskim i angielskim (po zdaniu egzaminu z kwalifikacji)

Kwalifikacja EKA.02 Organizacja i prowadzenie archiwum

Egzamin potwierdzający kwalifikację EKA.02 pod koniec II semestru.

Kwalifikacja EKA.03. Opracowanie materiałów

Egzamin potwierdzający kwalifikację EKA.03. pod koniec IV semestru.


ZAPISZ SIĘ