Technik Archiwista – czesne 0 zł

technik archiwista 441403

Opis zawodu

Technik archiwista zajmuje się gromadzeniem, opracowywaniem, zabezpieczaniem i udostępnianiem dokumentacji oraz postępowaniem końcowym z nią związanym. Swój zawód wykonuje w archiwach państwowych oraz archiwach zakładowych lub składnicach akt poszczególnych instytucji. Zatrudnienie może także znaleźć w prywatnych firmach zajmujących się opracowywaniem i przechowywaniem akt.

Kwalifikacje:
AU.63. Organizacja i prowadzenie archiwum
AU.64. Opracowywanie materiałów archiwalnych

Plan nauczania

Praktyki zawodowa 4 tygodnie ( 160h)
*zajęcia prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu

Wiedza i umiejętności Absolwenta

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik archiwista powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) gromadzenia, przechowywania i udostępniania zasobu archiwalnego;
2) ewidencjonowania dokumentacji aktowej;
3) opracowywania i zabezpieczania materiałów archiwalnych

Kwalifikacja AU.63. Organizacja i prowadzenie archiwum

AU.63. Organizacja i prowadzenie archiwum

Kwalifikacja AU.64. Opracowywanie materiałów archiwalnych

AU.64. Opracowywanie materiałów archiwalnych


ZAPISZ SIĘ