Technik Administracji – czesne 0 zł

Technik administracji 334306

Opis zawodu

Technik administracji zajmuje się pracami związanymi z gromadzeniem oraz obiegiem dokumentacji i informacji zgodnie z instrukcją kancelaryjną w urzędach administracji publicznej i w przedsiębiorstwach, w tym informacji o charakterze ekonomicznym i statystycznym. Sporządza sprawozdania i protokoły posiedzeń i zebrań. Ważnymi zadaniami technika administracji są: opracowywanie projektów aktów administracyjnych, prowadzenie postępowania kończącego się wydaniem decyzji administracyjnej, a także przygotowywanie projektów umów cywilnoprawnych. Zajmuje się również planowaniem i organizowaniem narad, zebrań, konferencji i sesji. Prowadzi podstawową dokumentację księgową, planuje koszty i przychody, gospodaruje majątkiem oraz nadzoruje innych pracowników.

Czesne 0 zł
Cykl Kształcenia: 2 lata (4 semestry)
Forma kształcenia: zaocznie (sobota-niedziela, 2 weekendy w miesiącu)

Dla zawodu Technik Administracji obecnie wyodrębniono następujące kwalifikacje:
EKA.01 Obsługa klienta w jednostkach administracji

Dokumenty wymagane do zapisu:
-Podanie o przyjęcie do szkoły (na druku dostępnym w Sekretariacie szkoły)
-Świadectwo ukończenia szkoły średniej
-Dokument tożsamości (do wglądu)
-2 zdjęcia (legitymacyjne)
-Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki ( skierowanie do lekarza medycyny pracy do odbioru w Sekretariacie szkoły przy zapisie)

Realizowane przedmioty

Przedmioty ogólnokształcące   
1.Podstawy przedsiębiorczości*
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym 
1.Bezpieczeństwo i higiena pracy
2.Podstawy administracji i prac biurowych
3.Język obcy zawodowy
4.Przygotowanie i prowadzenie postępowania administracyjnego
Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym
1.Sporządzanie dokumentów dotyczących spraw administracyjnych
2.Sporządzanie analiz i sprawozdań

Praktyka zawodowa 4 tygodnie ( 140h)
*zajęcia prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu

UWAGA: zajęcia odbywają się w pracowniach szkolnych, warsztatach szkolnych, centrach kształcenia praktycznego
oraz u pracodawcy

Wiedza i umiejętności Absolwenta

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik administracji powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
-wykonywania prac biurowych w jednostce organizacyjnej;
-sporządzania dokumentów dotyczących spraw administracyjnych;
-prowadzenia postępowania administracyjnego.

Absolwent FABER Centrum Kształcenia otrzyma:
-Świadectwo o ukończeniu szkoły policealnej na druku MEN
-Świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (po zdaniu egzaminu)
-Dyplom w zawodzie Technik Administracji oraz suplement w języku polskim i angielskim (po zdaniu egzaminu z kwalifikacji)

Kwalifikacja EKA.01 Obsługa klienta w jednostkach administracji

EKA.01 Obsługa klienta w jednostkach administracji

ZAPISZ SIĘ