Opiekun w Domu Pomocy Społecznej – czesne 0 zł

Opiekun w Domu Pomocy Społecznej 341203

Opis zawodu

Opiekun w DPS pełni rolę osoby pierwszego kontaktu wobec osób niesamodzielnych, chorych, niepełnosprawnych, potrzebujących pielęgnacji oraz stałej opieki, którzy są oderwani od codziennych kontaktów z rodzinami i bliskimi, gdyż mieszkają  w instytucjach całodobowych.
Opiekun współpracuje z zespołem terapeutycznym tworząc i realizując indywidualne programy indywidualny plan pracy i opieki, pomaga w zaspakajaniu potrzeb, rozwiązywaniu problemów, wykonywaniu codziennych czynności z zakresu samoobsługi lub pełni funkcje zastępcze. Organizuje osobie podopiecznej czas wolny, umożliwiając mu, rozwój zainteresowań, integrację z rodziną, społecznością lokalną i innymi mieszkańcami DPS lub innej instytucji opiekuńczej.
Zakres zadań zawodowych wymaga od opiekuna określonych kompetencji personalnych i społecznych. Praca z osobą niesamodzielną czy niepełnosprawną wymaga od opiekuna empatii i konsekwencji w realizacji zadań oraz umiejętności kształtowania pozytywnych relacji  w najbliższym otoczeniu osoby podopiecznej.
Do osób wymagających opieki instytucjonalnej zaliczamy: osoby przewlekle chore psychicznie, niepełnosprawne intelektualnie oraz dzieci i młodzież niepełnosprawne intelektualnie.

Czesne 0 zł – cały okres nauki
Cykl Kształcenia: 2 lata (4 semestry)
Forma kształcenia: zaocznie (sobota-niedziela, 2 weekendy w miesiącu)

Dla zawodu Opiekun w DPS obecnie wyodrębniono następujące kwalifikacje:
SPO.03 Świadczenie usług opiekuńczo – wspierających osobie podopiecznej

Dokumenty wymagane do zapisu :
-Podanie o przyjęcie do szkoły (na druku dostępnym w Sekretariacie szkoły)
-Świadectwo ukończenia szkoły średniej
-Dokument tożsamości (do wglądu)
-2 zdjęcia (legitymacyjne)
-Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki (skierowanie do lekarza medycyny pracy do odbioru w Sekretariacie szkoły przy zapisie)

Realizowane przedmioty

Przedmioty ogólnokształcące

1.Podstawy przedsiębiorczości*
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym                
1.Bezpieczeństwo i higiena pracy
2.Język angielski zawodowy
3.Podstawy  pomocy społecznej
4.Organizowanie prac  opiekuńczo- wspierającej  u osoby podopiecznej
Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym   
1.Wykonywanie czynności opiekuńczo- wspierających dla osoby podopiecznej
2.Aktywizowanie osoby podopiecznej do samodzielności

Praktyki zawodowa 4 tygodnie ( 140h)

*zajęcia prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu
UWAGA: Zajęcia odbywają się w pracowniach szkolnych, warsztatach szkolnych, centrach kształcenia praktycznego oraz u pracodawcy.

Wiedza i umiejętności Absolwenta

Absolwenci znajdują pracę:
-w Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych
-w Domach Pomocy Społecznej
-w Sanatoriach, Hospicjach

Absolwent FABER Centrum Kształcenia otrzyma:
-Świadectwo o ukończeniu szkoły policealnej na druku MEN
-Świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (po zdaniu egzaminu)
-Dyplom w zawodzie Opiekun w DPS oraz suplement w języku polskim i angielskim (po zdaniu egzaminu z kwalifikacji)

Kwalifikacja SPO.03

SPO.03 Świadczenie usług opiekuńczo – wspierających osobie podopiecznej


ZAPISZ SIĘ