Asystent Osoby Niepełnosprawnej – czesne 0 zł

Asystent Osoby Niepełnosprawnej 431201

Opis zawodu

Czesne 0 zł
Cykl Kształcenia: 1 rok (2 semestry)
Forma kształcenia: zaocznie (sobota-niedziela, 2 razy w miesiącu)

Dla zawodu Asystent Osoby Niepełnosprawnej obecnie wyodrębniono następującą kwalifikację:
SPO.01 Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej

Dokumenty wymagane do zapisu :
-Podanie o przyjęcie do szkoły (na druku dostępnym w Sekretariacie szkoły)
-Świadectwo ukończenia szkoły średniej
-Dokument tożsamości (do wglądu)
-2 zdjęcia (legitymacyjne)
-Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki (skierowanie do lekarza medycyny pracy do odbioru w Sekretariacie szkoły przy zapisie)

Realizowane przedmioty

Przedmioty ogólnokształcące   
1.Podstawy przedsiębiorczości*
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym 
1.Bezpieczeństwo i higiena pracy
2.Podstawy pomocy społecznej
3.Wspieranie osoby niepełnosprawnej w czynnościach życia codziennego
4.Język obcy zawodowy
Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym
1.Aktywizowanie osoby niepełnosprawnej do samodzielności życiowej
2.Planowanie, organizowanie i wykonywanie czynności opiekuńczo- wspierających osobie niepełnosprawnej

Praktyki zawodowa 4 tygodnie ( 160h)
*zajęcia prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu

Wiedza i umiejętności Absolwenta

Absolwenci znajdują pracę w:
-Domach Opieki Społecznej
-Hospicjach
-Placówkach Opieki Paliatywnej
-Domach Samopomocy
-w miejscu zamieszkania osób potrzebujących

Absolwent FABER Centrum Kształcenia otrzyma:
-Świadectwo o ukończeniu szkoły policealnej na druku MEN
-Świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (po zdaniu egzaminu)
-Dyplom w zawodzie Asystent Osoby Niepełnosprawnej oraz suplement w języku polskim i angielskim (po zdaniu egzaminu z kwalifikacji)

Kwalifikacja SPO.01 Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej.

SPO.01 Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej

Kwalifikacja

tekst


ZAPISZ SIĘ