Opiekun Medyczny – Kraków – czesne 0 zł

Opiekun medyczny 532102

Opis zawodu

Przekuj sumienność i empatię w sposób na życie. Opiekun medyczny – Kraków i okolice

Osoba w zawodzie opiekuna medycznego profesjonalnie świadczy pomoc chorym oraz niepełnosprawnym osobom by spełnić ich najbardziej podstawowe oraz większe potrzeby życiowe. Samodzielnie rozpoznaje a następnie znajduje rozwiązanie wszelkich problemów dotyczącej opieki w przypadku chorych i niepełnosprawnych osób znajdujących się w odmiennym zakresie wiekowym, jak również mniej lub bardziej znacznym zaawansowaniu choroby.

Zadaniem opiekuna wszelka pomoc podopiecznym w zaspokajaniu wszystkich potrzeb biologiczno-psychologiczno-społecznych. Opiekun asystuje personelowi medycznemu w czasie wykonywania potrzebnych zabiegów pielęgnacyjnych, gdzie stanowi i pełni funkcję pomocnika lecz także wsparcia osoby, którą się zajmuje, najczęściej niesamodzielną i chorą.

Podczas wykonywanie w pełni kompleksowych usług w dziedzinie opieki medycznej, którą obejmuje osobę chorą i niesamodzielną, opiekun współpracuje ramie w ramię terapeutami oraz zespołem opiekuńczym (bardzo często ze specjalistami z pomocy społecznej).

Praca: opiekun medyczny – z czym się wiąże?

Opiekun medyczny został określony jako zawód zaufania publicznego. Ten czynnik powoduje, że niezbędne stają się w jego przypadku wszystkie kompetencje społeczne oraz personalne. Opiekun osoby chorej i niesamodzielnej powinien posiadać w głównej mierze bardzo dobre umiejętności komunikacyjne, wyśmienitej pracy zespołowej a także całą masę empatii wymaganą podczas kontaktu z tak wymagającą, drugą osobą. Wykonując rzetelnie swoje obowiązki wobec niepełnosprawnej lub chorej osoby, ponosi on całkowitą odpowiedzialność za swoje działania i ich skutki, efekty, następstwa. Główne zadanie stanowi dla niego popularyzacja w każdym społeczeństwie tego typu zachowań prozdrowotnych.

Wybierz ten kierunek i zyskaj nowe oferty pracy w segmencie pomocy społecznej i nie tylko.

Czesne 0 zł – cały okres nauki
Cykl Kształcenia:  1,5 roku (3 semestry) (obowiązuje od września 2021)
Forma kształcenia: stacjonarnie lub dziennie (3/4 razy w tygodniu – zajęcia prowadzone są w soboty oraz niedzielę i dodatkowe, inne wybrane dni tygodnia) (obowiązuje od września 2021)

Dla zawodu Opiekun Medyczny obecnie wyodrębniono następujące kwalifikacje:
MED.14 Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej.

Dokumenty wymagane do zapisu:
-Podanie o przyjęcie do szkoły (na druku dostępnym w Sekretariacie szkoły)
-Świadectwo ukończenia szkoły średniej
-Dokument tożsamości (do wglądu)
-2 zdjęcia (legitymacyjne)
-Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki ( skierowanie do lekarza medycyny pracy do odbioru w Sekretariacie szkoły przy zapisie)

Realizowane przedmioty

Przedmioty ogólnokształcące
1.Podstawy przedsiębiorczości*
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym
1.Bezpieczeństwo i higiena pracy
2.Podstawy opieki nad chorą i niesamodzielną
3.Rozpoznawanie problemów opiekuńczych w opiece nad chorą i niesamodzielną
4.Planowanie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych osobie chorej i nie samodzielnej
5.Język obcy zawodowy
Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym
1.Organizowanie i wykonywanie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych osobie chorej i niesamodzielnej
2.Planowanie, organizowanie i wykonywanie czynności opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

Praktyki zawodowa 4 tygodnie ( 160h)
* zajęcia prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu

Wiedza i umiejętności absolwenta

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie opiekun medyczny jest przygotowany do:
-Rozpoznawania i rozwiązywania problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku
-Pomagania osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu potrzeb fizjologicznych, psychologicznych i społecznych
-Asystowania pielęgniarce i innemu personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych
-Konserwacji, dezynfekcji przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów
-Podejmowania współpracy z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej nad osobą chorą i niesamodzielną

Absolwent FABER Centrum Kształcenia otrzyma:
-Świadectwo o ukończeniu szkoły policealnej na druku MEN
-Świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (po zdaniu egzaminu)
-Dyplom w zawodzie Opiekun Medyczny oraz suplement w języku polskim i angielskim (po zdaniu wszystkich egzaminów z kwalifikacji)

Kwalifikacja MED.03 Świadczenie usług pielęgnacyjno- opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

Kwalifikacja MED.03 Świadczenie usług pielęgnacyjno- opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

ZAPISZ SIĘ