Higienistka Stomatologiczna – Kraków – czesne 0 zł

Higienistka stomatologiczna 325102

Opis zawodu

Higienistka stomatologiczna współpracuje bezpośrednio z lekarzem dentystą, w zakresie wykonywania zabiegów profilaktyczno-leczniczych, które wykonuje samodzielnie, na zlecenie i pod nadzorem lekarza dentysty. Wykonuje: wstępne badania diagnostyczne, higienizację, dobiera środki do prawidłowego utrzymania zdrowia jamy ustnej. Prowadzi porady dietetyczne, a także wykonuje zabiegi takie jak: piaskowanie, polerowanie, skalingi , lakierowanie i lakowanie uzębienia, impregnacje zębów mlecznych u dzieci, dopasowywanie wypełnień do zgryzu, wykańczanie i polerowanie wypełnień amalgamatowych.

Higienistka stomatologiczna – gdzie można podjąć pracę po ukończeniu szkoły w Krakowie?

Ukończenie szkoły na kierunku higienistka stomatologiczna – Kraków daje bardzo duże możliwości na rynku pracy. Higienistka stomatologiczna może podejmować pracę w gabinetach dentystycznych oraz gabinetach profilaktyki prozdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w przedszkolach i szkołach, które są wyposażone w gabinety stomatologiczne. Sporządza dokumentację  wykonanych badań radiologicznych w gabinecie dentystycznym oraz sporządza terminarz przyjęć pacjentów.

Najważniejsze informacje związane z kursem na higienistkę stomatologiczną

Czesne 0 zł – cały czas nauki
Cykl Kształcenia
: 2 lata (4 semestry)
Forma kształcenia: stacjonarnie  (3 razy w tygodniu – zajęcia prowadzone są w piątki, soboty oraz niedzielę lub w 3 inne, wybrane dni tygodnia)

Dla zawodu higienistka stomatologiczna obecnie wyodrębniono kwalifikację:
MED.02.Wykonywanie świadczeń stomatologicznych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia jamy ustnej oraz współuczestniczenie w procesie leczenia

Dokumenty wymagane do zapisu:
-Podanie o przyjęcie do szkoły (na druku dostępnym w Sekretariacie szkoły)
-Świadectwo ukończenia szkoły średniej
-Dokument tożsamości (do wglądu)
-2 zdjęcia (legitymacyjne)
-Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki (skierowanie do lekarza medycyny pracy do odbioru w Sekretariacie szkoły przy zapisie)

Realizowane przedmioty

Jakie przedmioty wchodzą w skład kursu?

Przedmioty ogólnokształcące                  
1.Podstawy przedsiębiorczości*
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym                
1.Bezpieczeństwo i higiena pracy
2.Podstawa higieny dentystycznej
3.Współpracowanie z lekarzem dentystą w czasie wykonywania zadań zawodowych higienistki stomatologicznej
4.Prowadzenie dokumentacji gabinetu dentystycznego
5.Edukowanie pacjentów w zakresie profilaktyki stomatologicznej i promocji zdrowia
6.Posługiwanie się wybraną aparaturą zgodnie z procedurami
7.Język obcy zawodowy
Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym
1.Wykonywanie wstępnych badań oraz zabiegów podtrzymujących efekty leczenia jamy ustnej
2.Wykonywanie diagnostyki, zabiegów profilaktycznych i rehabilitujących jamę ustną

Praktyki zawodowa 6 tygodni ( 210h)
* zajęcia prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu

UWAGA: zajęcia odbywają się w pracowniach szkolnych na najwyższym poziomie, warsztatach szkolnych, centrach kształcenia praktycznego
oraz u pracodawcy

Wiedza i umiejętności absolwenta

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie higienistka stomatologiczna jest przygotowany do:
-organizowania prac związanych ze świadczeniem usług z zakresu stomatologii
-przygotowywania gabinetu i stanowiska pracy lekarza dentysty oraz bieżącej konserwacji sprzętu
-prowadzenie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego
-wykonywania wstępnych badań stomatologicznych i zabiegów profilaktyczno-leczniczych pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty
-prowadzenia stomatologicznej edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia w różnych środowiskach

Absolwent FABER Centrum Kształcenia otrzyma:
-Świadectwo ukończenia szkoły policealnej na druku MEN
-Świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (po zdaniu egzaminu)
-Dyplom w zawodzie higienistka stomatologiczna oraz suplement w języku polskim i angielskim (po zdaniu egzaminu z kwalifikacji)

ZAPISZ SIĘ