STYPENDIA DLA BEZROBOTNYCH

Stypendia dla bezrobotnych przysługują osobom które:

  • są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy,
  • nie ukończyły 25 roku życia,
  • nie posiadają kwalifikacji zawodowych (np. po liceum ogólnokształcącym),
  • w okresie 12 miesięcy od dnia zarejestrowania podjęły dalszą naukę w ponadgimnazjalnej szkole dla dorosłych z uprawnieniami szkoły publicznej (np. w szkole policealnej lub liceum)Dodatkowe informacje:
  • stypendium można otrzymywać przez okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia nauki
  • stypendium to 100% zasiłku dla bezrobotnych
  • osoba zainteresowana otrzymaniem stypendium powinna złożyć wniosek w Urzędzie Pracy w którym jest zarejestrowana

o szczegóły pytaj w Sekretariacie.