Technik elektryk
Sprawdź więcej
Technik pojazdów samochodowych
Sprawdź więcej
Technik programista
Sprawdź więcej
Technik informatyk
Sprawdź więcej
Technik weterynarii
Sprawdź więcej
Technik usług fryzjerskich
Sprawdź więcej
Krawiec
Sprawdź więcej
Cukiernik
Sprawdź więcej
Monter zabudowy
Sprawdź więcej
Technik rachunkowości
Sprawdź więcej
Technik architektury krajobrazu
Sprawdź więcej
Technik logistyk
Sprawdź więcej
Technik mechanik
Sprawdź więcej
Technik optyk
Sprawdź więcej
Technik budownictwa
Sprawdź więcej

Najlepsze, kwalifikacyjne kursy zawodowe – Kraków i okolice

Kwalifikacyjny kurs zawodowy – Kraków – to pozaszkolna forma kształcenia ustawicznego, której program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Jego ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji. Kwalifikacyjny kurs zawodowy w Krakowie jest formą, która zastępuje ówczesne kształcenie w szkole policealnej. Wcześniej zawód można było zdobyć na studium policealnym, a teraz na kursie kwalifikacyjnym. Na tychże kursach zawodowych osoby dostaną możliwość uzyskania kwalifikacji zawodowych oraz dyplom technika w tym zawodzie. Każda osoba, która ukończyła osiemnasty rok życia, może uczęszczać na kwalifikacyjny kurs zawodowy w Krakowie, bez względu na dotychczasowe wykształcenie.

Jak to wszystko wygląda w praktyce?

Edukacja w danym zawodzie w najczęstszym wariancie składa się z poziomów, czyli kwalifikacji i może to być jedna, dwie lub trzy, w zależności od tego, ile przewidziano w zawodzie. Każdy poziom nauki (kwalifikacja) kończy się egzaminem państwowym, który potwierdza kwalifikację w danym zawodzie. Ukończenie wszystkich kwalifikacji w zakresie wybranego zawodu, gdy posiada się jednocześnie wykształcenie średnie, daje możliwość uzyskania tytułu technika. Podział zawodu na kwalifikacje daje niespotykane dotąd możliwości np. uzyskanie nowych uprawnień w przypadku przekwalifikowania się. Zapewnia wygodę i jest elastyczną formą edukacji. Można wybrać tylko jedną kwalifikację, która da uprawnienia, pozwalające na wykonywanie konkretnych czynności. Jest to rozwiązanie wychodzące naprzeciw potrzebom osób dorosłych, podejmujących dalsze kształcenie lub doskonalenie zawodowe w trakcie pracy zawodowej. Ten system kształcenia zawodowego umożliwia szybsze reagowanie na potrzeby rynku pracy i gospodarki. Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w Krakowie to rozwiązanie, którego szukasz!

Kto może być uczestnikiem kursu?

Uczestnikiem kursu może być każda osoba, która ukończyła 18 lat, bez względu na jego wykształcenie.
Kursant może posiadać wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, może być po Zasadniczej Szkole Zawodowej, może być osobą pracującą, uczącą się lub studiującą.

Oferta kwalifikacyjnych kursów zawodowych – Kraków – przeznaczona jest dla osób, które chcą:

 • uzupełnić wiedzę w danym zawodzie,
 • dokumentem potwierdzić swoje kwalifikacje zawodowe,
 • przekwalifikować się,
 • uzyskać zawód nie mając wykształcenia średniego,
 • nauczyć się i doskonalić w danym zawodzie,
 • zdobyć uprawnienia do wykonywania danego zawodu
 • muszą podnieść kwalifikacje w zakresie danego zawodu na potrzeby pracy,
 • zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe na rynku pracy,
 • podjąć dalsze kształcenie lub doskonalenie zawodowe w trakcie pracy zawodowej.

Co trzeba zrobić, aby uzyskać tytuł Technika?

 • Zdać egzaminy z wszystkich kwalifikacji w danym zawodzie.
 • Posiadać wykształcenia średnie.

Jak uzyskać wykształcenie średnie, jeśli go nie posiadasz?

Istnieje możliwość równoczesnej nauki na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym oraz w naszym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych. W ciągu tego samego okresu nauki można równocześnie uczyć się w Liceum Ogólnokształcącym oraz zdobywać wiedzę i kwalifikację w wybranym zawodzie.

Absolwent kwalifikacyjnych kursów zawodowych otrzyma:

 • Zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnych kursów zawodowych na druku MEN
 • Świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (po zdaniu egzaminu)
 • Dyplom z tytułem zawodowym oraz suplement w języku polskim i angielskim (po zdaniu wszystkich wyodrębnionych dla danego zawodu kwalifikacji)

Prowadzimy Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (KKZ) dla zawodów lub wyodrębnionych w ramach zawodu kwalifikacji:

Technik Budownictwa:
BUD.12 Wykonywanie robót murarsko-tynkarskich
BUD.14.Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

Technik Informatyk:
INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami internetowymi oraz bazami danych

Technik Mechanik:
MEC.03. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń
MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń.

Technik Optyk:
MEP.02. Montaż i naprawa elementów i układów optycznych (optyk-mechanik)
MEP.03. Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych (technik optyk)

Technik Logistyk:
SPL.01. Obsługa magazynów
SPL.04. Organizacja transportu

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie:
BUD.11. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i
wykończeniowych

Technik Pojazdów Samochodowych:
MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych
MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

Cukiernik:
SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych

Krawiec:
MOD.03. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych

Technik Elektryk:
ELE.02 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
ELE.05 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

Technik Programista:
INF.03 Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
INF.04 Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji

Technik rachunkowości:
EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych,
EKA.07. Prowadzenie rachunkowości

Technik weterynarii:
ROL.11 Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt
ROL.12 Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych

Wymagane dokumenty:

 • oryginał (lub odpis) świadectwa ukończenia szkoły niższego szczebla
 • 2 zdjęcia legitymacyjne
 • dokument tożsamości
 • podanie o przyjęcie dostępne w sekretariacie lub formularz zgłoszeniowy