Technik Weterynarii – Kraków


Technik Weterynarii 324002

Opis zawodu

Kochasz zwierzęta i chcesz im pomagać?

Wybierz zawód Technik Weterynarii – Kraków

Technik Weterynarii to osoba posiadająca uprawnienia do wykonywania konkretnych czynności, nie wymagających specjalistycznej wiedzy medycznej, która jest wykorzystywana przez weterynarza. Może wykonywać zabiegi pielęgnacyjne i zootechniczne u zwierząt. Wykonywania czynności pomocniczych w zakresie bezpieczeństwa żywieniowego zwierząt.

Jego głównymi zadaniami będzie opiekowanie się zwierzętami w warunkach ambulatoryjnych oraz stacjonarnych, podawanie leków dostępnych bez recepty oraz tych przypisanych przez weterynarza, wykonywanie zabiegów o charakterze sanitarno-higienicznych i fizykoterapeutycznym, pobieranie próbek przeznaczonych do analizy laboratoryjnej a także wykonywanie wszelkich badań, które będą niezbędne technikowi do udzielenia wymaganej pierwszej pomocy. Właśnie pierwszej pomocy może udzielać zwierzętom gdy sprawa dotyczy złamania, zadławienia, zranienia, porodu lub niedyspozycji żołądkowo-jelitowych. Weterynarii technik pełni rolę asystenta przy operacjach i zabiegach chirurgicznych a także podczas sekcji zwłok zwierząt.

Gdzie będziesz pracował jak technik weterynarii?

Technik weterynarii będzie więc pracował samodzielnie gdzie jego kompetencje pokrywają się ze stawianymi zadaniami i jako asystent weterynarza w ośrodkach leczniczych dla zwierząt, w zoologicznych ogrodach, schroniskach, fermach i zakładach hodowlanych i unasieniania zwierząt, w przetwórstwie spożywczym czy nadzorze sanitarno-weterynaryjnym oraz w instytucjach inspekcji weterynaryjnej. Nasz absolwent będzie mógł między innymi znaleźć zatrudnienie jako specjalista od zabiegów kosmetycznych zwierząt.

Uzyskane wykształcenie daje możliwości na samodzielne założenie i skuteczne prowadzenie gospodarstwa rolniczego albo podjęcie zatrudnienia w wielkich firmach w dziedzinie agrobiznesu.

Atrakcyjne czesne –  szczegóły w Sekretariacie

Dla zawodu technik weterynarii obecnie wyodrębniono następujące kwalifikacje:
ROL.11.
Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt
ROL.12.
Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych

Cykl Kształcenia: kwalifikacja ROL.11 (12 miesięcy); kwalifikacja ROL.12 (13 miesięcy)
Tryb kształcenia: stacjonarny (3 razy w tygodniu – zajęcia prowadzone są w piątki, soboty oraz niedzielę lub w 3 inne, wybrane dni tygodnia)

Istnieje możliwość nauki na wybranej kwalifikacji.
Należy jednak pamiętać, że państwowy tytuł zawodowy Technik Weterynarii można uzyskać posiadając wykształcenie średnie oraz po zrealizowaniu obu kwalifikacji.

Dokumenty wymagane do zapisu:
• Podanie o przyjęcie do szkoły (na druku otrzymanym po kontakcie z  Sekretariatem szkoły)
• Świadectwo ukończenia szkoły niższego szczebla (szkoły podstawowej 8-letniej lub gimnazjum lub ZSZ lub szkoły średniej)
• Dokument tożsamości (do wglądu)
• 1 zdjęcie legitymacyjne
• Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki (skierowanie do lekarza medycyny pracy do odbioru w Sekretariacie szkoły przy zapisie)

Realizowane przedmioty

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym
1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
2. Okreslenie budowy anatomicznej i fizjologii zwierząt gospodarskich i domowych
3. Język angielski zawodowy
4.Przygotowanie do kierowania pojazdem samochodowym w zakresie niezbędnym do uzyskania prawa jazdy kategorii B
5. Prowadzenie chowu zwierząt gospodarskich i domowych
6. Wykonywanie  czynności pomocniczych związanych z profilaktyką i leczeniem chorób   zwierząt
7. Wykonywnie czynności z zakresu kontroli i nadzoru weterynaryjnego

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym
1. Prowadzenie rozrodu i inseminacji zwierząt gospodarskich i domowych
2. Wykonywnie czynności pomocniczych związanych z profilaktyką i leczeniem chorób zwierząt
3. Wykonywanie czynności pomocniczych w diagnozowaniu chorób zwierząt

Praktyki zawodowa 8 tygodnie ( 280h)
UWAGA: zajęcia praktyczne organizowane są w naszej pracowni komputerowej, w ośrodkach kształcenia praktycznego oraz szkolnych pracowniach komputerowych.

Wiedza i umiejętności Absolwenta

Absolwenci znajdują pracę:
• w gabinetach i przychodniach leczniczych dla zwierząt
• w firmach zajmujących się usługami inseminacyjnymi
• w firmach zajmujących się hodowlą zwierząt
• w ośrodkach zajmujących się pielęgnacją lub rehabilitacją zwierząt

Absolwent FABER Centrum Kształcenia otrzyma:
• Świadczenie o ukończeniu szkoły policealnej na druku MEN
• Świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (po zdaniu egzaminu)
• Dyplom w zawodzie Technik Weterynarii oraz suplement w języku polskim i angielskim (po zdaniu wszystkich egzaminów z kwalifikacji)

Kwalifikacja ROL.11. Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt

W zakresie kwalifikacji ROL.11.; absolwent szkoły będzie przygotowany przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:
• prowadzenia chowu zwierząt gospodarskich i domowych
• wykonywania zabiegów inseminacyjnych u bydła i świń

Kwalifikacja ROL.12. Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych

W zakresie kwalifikacji ROL.12.; absolwent szkoły będzie przygotowany przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:
• wykonywania weterynaryjnych czynności pomocniczych w diagnozowaniu, profilaktyce i leczeniu
chorób zwierząt
• wykonywania czynności w ramach kontroli i nadzoru weterynaryjnego


ZAPISZ SIĘ