Technik pojazdów samochodowych – Kraków

technik pojazdów samochodowych 311513

Informacje o kierunku

Profesjonalny i dobrze opłacany technik pojazdów samochodowych – Kraków

Na liście zawodów z przyszłością z pewnością znajdują się te, które mają związek z rozwojem nowych technologii, rozwojem nowoczesnego przemysłu, obsługą gospodarki i mobilnością ludzi na jej rzecz pracujących. Takim zawodem jest technik pojazdów samochodowych − kierunek związany z diagnostyką, naprawą i obsługą współczesnych pojazdów samochodowych. Wraz z rozwojem motoryzacji wzrosło zapotrzebowanie na rynku pracy na dobrze wykształconych fachowców z zakresu naprawy i eksploatacji współczesnych pojazdów samochodowych, które są wyposażone w elektronikę i nowoczesne technologie.

Na czym polega praca technika w tej dziedzinie?

Technik pojazdów samochodowych w Krakowie jest kierunkiem związanym z profesjonalną eksploatacją oraz obsługą pojazdów samochodowych. Nagły rozwój motoryzacji spowodował wzrost zapotrzebowania na świetnie wykształconych fachowców z tego zakresu serwisowania współczesnych pojazdów samochodowych, które są wyposażone w elektroniczne technologie. Zaletą naszego kształcenia to dostosowanie materiałów edukacyjnych do obowiązującej współcześnie technice samochodowej. Podczas nauki uczestnik dostaje wymagane przygotowanie z zakresu informatyki, które jest nieodzowną częścią współczesnej diagnostyki samochodowej. Wiedzę specjalistyczną oraz adekwatne umiejętności dotyczące budowy, naprawy oraz obsługi samochodów uczestnik nabędzie podczas zajęć praktycznych w centrach kształcenia zawodowego, w ośrodkach kształcenia praktycznego oraz szkolnych pracowniach elektryczno-elektronicznych, a także w czasie praktyki zawodowej.

Kształcący się w tym kierunku słuchacze stają się specjalistami z dziedziny naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej.

Zapotrzebowanie na techników pojazdów samochodowych jest coraz większe.

Atrakcyjne czesne – zapytaj o szczegóły w Sekretariacie
Cykl Kształcenia: kwalifikacja MOT.05 (13 miesięcy), kwalifikacja MOT.06 (7 miesięcy)
Tryb kształcenia: zaoczny (sobota-niedziela, 2 razy w miesiącu)

Dla zawodu technik pojazdów samochodowych wyodrębniono obecnie* następujące kwalifikacje:
MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych
MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

Po uzyskaniu kwalifikacji MOT.05 można uzyskać tytuł Mechanik pojazdów samochodowych (nie jest wymagane wykształcenie średnie)
Po uzyskaniu kwalifikacji MOT.05 i MOT.06  mając wykształcenie średnie, uzyskuje się tytuł Technik pojazdów samochodowych.

Technik pojazdów samochodowych to zawód związany z obsługą współczesnych pojazdów samochodowych. Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny, naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej.

Do typowych zadań i czynności wykonywanych przez technika pojazdów samochodowych należą:
• organizowania obsługi i naprawy pojazdów samochodowych;
• oceny stanu technicznego pojazdów, ustalania przyczyn niesprawności oraz sposobów napraw;
• wykonywania napraw pojazdów samochodowych;
• kontrolowania jakości wykonanych napraw;
• prowadzenia usług motoryzacyjnych;
• sprzedaży pojazdów samochodowych oraz artykułów motoryzacyjnych;
• prowadzenia dokumentacji związanej z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych;
• kierowania pojazdami samochodowymi na poziomie umożliwiającym uzyskanie prawa jazdy kategorii B.

Osiągnięte w procesie kształcenia kwalifikacje zawodowe, umożliwią absolwentowi prowadzenie działalności gospodarczej oraz podejmowanie pracy między innymi w:
• 
stacjach obsługi i kontroli pojazdów samochodowych;
• zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych;
• salonach sprzedaży samochodów i instytucjach zajmujących się obrotem częściami samochodowymi;
• przedsiębiorstwach transportu samochodowego;
• przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji;
• firmach zajmujących się likwidacją pojazdów samochodowych.

Dokumenty wymagane do zapisu:
•  Podanie o przyjęcie do szkoły ( na druku dostępnym w Sekretariacie szkoły)
•  Świadectwo ukończenia szkoły niższego szczebla (szkoły podstawowej 8-letniej lub gimnazjum lub ZSZ lub szkoły średniej)
•  Dokument tożsamości (do wglądu)
•  1 zdjęcie legitymacyjne
•  Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki ( skierowanie do lekarza medycyny pracy do odbioru w Sekretariacie szkoły przy zapisie).

Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz świadectwo z kwalifikacji MOT.05 , wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową.

* realizujemy podstawę programową MEN obowiązującą od 01.09.2020 roku

Realizowane przedmioty

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym
1.Bezpieczeństwo i higiena pracy
2.Podstawy motoryzacji
3.Diagnozowanie stanu technicznego podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
4.Języka angielski zawodowy
5.Użytkowanie pojazdów samochodowych
6.Organizowanie obsługi i naprawy pojazdów samochodowych
Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym
1.Przeprowadzenie obsługi podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
2.Wykonywanie napraw pojazdów samochodowych
3.Nadzorowanie obsługi i naprawy pojazdów samochodowych
4.Przeprowadzenie badań technicznych pojazdów samochodowych

Praktyka zawodowa 280 h (8 tyg.)

UWAGA: zajęcia praktyczne organizowane są w centrach kształcenia zawodowego, w ośrodkach kształcenia praktycznego oraz szkolnych pracowniach elektryczno-elektronicznych.

Wiedza i umiejętności absolwenta

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie Technik pojazdów samochodowych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
• wykonywania przeglądów podzespołów i zespołów stosowanych w pojazdach samochodowych
• diagnozowania stanu technicznego podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
• wykonywania napraw pojazdów samochodowych
• diagnozowania stanu technicznego pojazdów samochodowych
• obsługiwania i naprawiania pojazdów samochodowych
• organizowanie i nadzorowanie procesu obsługi pojazdów samochodowych
• przeprowadzanie badań technicznych pojazdów samochodowych

Absolwenci znajdują pracę w:
• Stacjach obsługi i kontroli pojazdów
• Zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych
• Salonach sprzedaży samochodów
• Przedsiębiorstwach doradztwa technicznego
• Firmach zajmujących się  likwidacja pojazdów samochodowych

Absolwent FABER Centrum Kształcenia otrzyma:
• Zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnych kursów zawodowych na druku MEN
• Świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie ( po zdaniu egzaminu )
• Dyplom w zawodzie technik pojazdów samochodowych oraz suplement w języku polskim i angielskim ( po zdaniu wszystkich egzaminów z kwalifikacji w zawodzie technik pojazdów samochodowych)

Kwalifikacja: MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

Zawód: mechanik pojazdów samochodowych 723103

Program:
• Podstawy motoryzacji
• Diagnozowanie stanu technicznego podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
• Przeprowadzanie obsługi podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
• Wykonywanie napraw pojazdów samochodowych

 

Kwalifikacja: MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

Zawód: technik pojazdów samochodowych 311513

Program:
• Użytkowanie pojazdów samochodowych
• Organizowanie obsługi i naprawy pojazdów samochodowych
• Nadzorowanie obsługi i naprawy pojazdów samochodowych
• Przeprowadzenie badań technicznych pojazdów samochodowych

ZAPISZ SIĘ