Technik pojazdów samochodowych – Kraków

technik pojazdów samochodowych 311513

Informacje o kierunku

Profesjonalny i dobrze opłacany technik pojazdów samochodowych – Kraków

Na liście zawodów z przyszłością z pewnością znajdują się te, które mają związek z rozwojem nowych technologii, rozwojem nowoczesnego przemysłu, obsługą gospodarki i mobilnością ludzi na jej rzecz pracujących. Takim zawodem jest technik pojazdów samochodowych − kierunek związany z diagnostyką, naprawą i obsługą współczesnych pojazdów samochodowych. Wraz z rozwojem motoryzacji wzrosło zapotrzebowanie na rynku pracy na dobrze wykształconych fachowców z zakresu naprawy i eksploatacji współczesnych pojazdów samochodowych, które są wyposażone w elektronikę i nowoczesne technologie.

Na czym polega praca technika w tej dziedzinie?

Technik pojazdów samochodowych w Krakowie jest kierunkiem związanym z profesjonalną eksploatacją oraz obsługą pojazdów samochodowych. Nagły rozwój motoryzacji spowodował wzrost zapotrzebowania na świetnie wykształconych fachowców z tego zakresu serwisowania współczesnych pojazdów samochodowych, które są wyposażone w elektroniczne technologie. Zaletą naszego kształcenia to dostosowanie materiałów edukacyjnych do obowiązującej współcześnie technice samochodowej. Podczas nauki uczestnik dostaje wymagane przygotowanie z zakresu informatyki, które jest nieodzowną częścią współczesnej diagnostyki samochodowej. Wiedzę specjalistyczną oraz adekwatne umiejętności dotyczące budowy, naprawy oraz obsługi samochodów uczestnik nabędzie podczas zajęć praktycznych w centrach kształcenia zawodowego, w ośrodkach kształcenia praktycznego oraz szkolnych pracowniach elektryczno-elektronicznych, a także w czasie miesięcznej praktyki zawodowej.

 

Kształcący się w tym kierunku słuchacze stają się specjalistami z dziedziny naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej.

Zapotrzebowanie na techników pojazdów samochodowych jest coraz większe.

Atrakcyjne czesne – zapytaj o szczegóły w Sekretariacie
Cykl Kształcenia: 2 lata (4 semestry)
Forma kształcenia: zaocznie (sobota-niedziela, 2 razy w miesiącu)

Dla zawodu technik pojazdów samochodowych wyodrębniono obecnie* następujące kwalifikacje:

MG.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych (wcześniej M.18)

lub

MG.12.Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych (wcześniej M.12)
MG.43. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych ( wcześniej M.42)

Po uzyskaniu kwalifikacji MG.18 można uzyskać tytuł Mechanik pojazdów samochodowych (nie jest wymagane wykształcenie średnie)

Po uzyskaniu kwalifikacji MG.12  można uzyskać tytuł Elektromechanik pojazdów samochodowych

Po uzyskaniu kwalifikacji MG.12 lub MG.18 i MG.43  mając wykształcenie średnie, uzyskuje się tytuł Technik pojazdów samochodowych.

Technik pojazdów samochodowych to zawód związany z obsługą współczesnych pojazdów samochodowych. Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny, naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej.

Do typowych zadań i czynności wykonywanych przez technika pojazdów samochodowych należą:
• organizowania obsługi i naprawy pojazdów samochodowych;
• oceny stanu technicznego pojazdów, ustalania przyczyn niesprawności oraz sposobów napraw;
• wykonywania napraw pojazdów samochodowych;
• kontrolowania jakości wykonanych napraw;
• prowadzenia usług motoryzacyjnych;
• sprzedaży pojazdów samochodowych oraz artykułów motoryzacyjnych;
• prowadzenia dokumentacji związanej z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych;
• kierowania pojazdami samochodowymi na poziomie umożliwiającym uzyskanie prawa jazdy kategorii B.

Osiągnięte w procesie kształcenia kwalifikacje zawodowe, umożliwią absolwentowi prowadzenie działalności gospodarczej oraz podejmowanie pracy między innymi w:
• 
stacjach obsługi i kontroli pojazdów samochodowych;
• zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych;
• salonach sprzedaży samochodów i instytucjach zajmujących się obrotem częściami samochodowymi;
• przedsiębiorstwach transportu samochodowego;
• przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji;
• firmach zajmujących się likwidacją pojazdów samochodowych.

Dokumenty wymagane do zapisu :

 • Podanie o przyjęcie do szkoły ( na druku dostępnym w Sekretariacie szkoły)
 • Świadectwo ukończenia szkoły niższego szczebla (szkoły podstawowej 8-letniej lub gimnazjum lub ZSZ lub szkoły średniej)
 • Dokument tożsamości ( do wglądu)
 • 2 zdjęcia (legitymacyjne )
 • Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki ( skierowanie do lekarza medycyny pracy do odbioru w Sekretariacie szkoły przy zapisie)
 • Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz świadectwo z kwalifikacji, wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową
 • Aby uzyskać tytuł zawodowy, należy mieć ukończoną minimum zasadniczą szkołę zawodową

* realizujemy podstawę programową obowiązującą od  2017 roku

Realizowane przedmioty

 

L.p. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Razem
  Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów  
1 BHP- Bezpieczeństwo i higiena pracy 20
2 JOZ- Język angielski zawodowy 20
3 PDG – Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej 20
4 PKS – Komunikacja personalna i społeczna 20
5 OMZ- Organizacja małych zespołów 20
Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru mechanicznego i górniczo-hutniczego  
1 Podstawy konstrukcji maszyn 60
2 Elektrotechnika i elektronika 80
Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji   MG.18  i  MG.43  
1 Technologia mechaniczna 110
2 Przepisy ruchu drogowego 20
4 Diagnostyka i naprawa pojazdów samochodowych 86
5 Elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych 40
6 Organizacja przedsiębiorstwa samochodowego 48
7 Obsługa i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych 71
8 Rysunek techniczny 40
11 Diagnostyka podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych 76
12 Organizowanie i nadzorowanie obsługi pojazdów samochodowych 50
Całkowita liczba godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych 781
Praktyka zawodowa 160

MG.43. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

MG.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

 

Na podbudowie MG.12.

L.p. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Razem
  Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów  
1 BHP- Bezpieczeństwo i higiena pracy 20
2 JOZ- Język angielski zawodowy 20
3 PDG – Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej 20
4 PKS – Komunikacja personalna i społeczna 10
OMZ- Organizacja małych zespołów 10
Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru mechanicznego i górniczo-hutniczego  
6 Podstawy konstrukcji maszyn 40
Elektrotechnika i elektronika 40
Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji  MG.12  i  MG.43  
7 Przepisy ruchu drogowego 20
8 Budowa pojazdów samochodowych 60
10 Elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych 103
11 Organizacja przedsiębiorstwa samochodowego 48
12 Diagnostyka elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych 170
Rysunek techniczny 30
14 Obsługa i naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów 140
15 Organizowanie i nadzorowanie obsługi pojazdów samochodowych 50
Całkowita liczba godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych 781
Praktyka zawodowa 160

MG.12. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
MG.43. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

UWAGA: zajęcia praktyczne organizowane są w centrach kształcenia zawodowego, w ośrodkach kształcenia praktycznego oraz szkolnych pracowniach elektryczno-elektronicznych.

 

Wiedza i umiejętności absolwenta

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie Technik pojazdów samochodowych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) diagnozowania stanu technicznego pojazdów samochodowych;
2) obsługiwania i naprawiania pojazdów samochodowych;
3) organizowania i nadzorowania obsługi pojazdów samochodowych

Absolwenci znajdują pracę w:

 • Stacjach obsługi i kontroli pojazdów
 • Zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych
 • Salonach sprzedaży samochodów
 • Przedsiębiorstwach doradztwa technicznego
 • Firmach zajmujących się  likwidacja pojazdów samochodowych

Absolwent FABER Centrum Kształcenia otrzyma:

 • Zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnych kursów zawodowych na druku MEN
 • Świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie ( po zdaniu egzaminu )
 • Dyplom w zawodzie technik pojazdów samochodowych oraz suplement w języku polskim i angielskim ( po zdaniu wszystkich egzaminów z kwalifikacji w zawodzie technik pojazdów samochodowych)

Kwalifikacja: MG.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

Zawód: mechanik pojazdów samochodowych

Program:

 1. Diagnozowanie podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
 2. Naprawa zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych

Absolwent placówki kształcącej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych po potwierdzeniu kwalifikacji MG.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji MG.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych lub w zawodzie technik pojazdów samochodowych po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji MG.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych i MG.43. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.

 

Kwalifikacja: MG.43. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

Zawód: technik pojazdów samochodowych 311513

Program:

 1. Organizowanie obsługi pojazdów samochodowych
 2. Nadzorowanie obsługi pojazdów samochodowych

Dla zawodu technik pojazdów samochodowych wyodrębniona została kwalifikacja MG.12., która stanowi podbudowę kształcenia w zawodzie technik pojazdów samochodowych i elektromechanik pojazdów samochodowych oraz kwalifikacja MG.18., która stanowi podbudowę kształcenia w zawodzie technik pojazdów samochodowych i mechanik pojazdów samochodowych.

 

ZAPISZ SIĘ