Technik budownictwa

STRONA W TRAKCIE AKTUALIZACJI

technik budownictwa 311204

Opis zawodu

Technik budownictwa może wykonywać i nadzorować organizację zadań zawodowych związanych z budową domów jednorodzinnych, wielorodzinnych, obiektów przemysłowych i użyteczności publicznej, budową budowli inżynierskich, kosztorysowaniem robót budowlanych, utrzymaniem obiektów budowlanych, wytwarzaniem materiałów i elementów budowlanych, zarządzaniem budynkami.

Technik budownictwa może być zatrudniony w firmach budowlanych budujących budynki oraz budowle inżynierskie, biurach projektowych projektujących obiekty budowlane, organach administracji państwowej i samorządowej, wytwórniach i składach materiałów budowlanych, administracjach budynków i firmach zarządzających nieruchomościami.

Dla zawodu technik budownictwa wyodrębniono następujące kwalifikacje:

B.16. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich ( betoniarz-zbrojarz) albo
B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich (murarz-tynkarz) albo
B.20. Montaż konstrukcji budowlanych (monter konstrukcji budowlanych)
Słuchacz poprzez zdanie kwalifikacji B.16. lub B.18. lub B.20. zdobywa kwalifikacje z poziomu zasadniczej szkoły zawodowej.

Kwalifikacja:
B.33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych jest tylko przypisana do zawodu technik budownictwa;
B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej jest wspólna dla zawodów: technik dróg i mostów kolejowych (311207), technik drogownictwa (311206) oraz technik budownictwa (311204).

Dokumenty wymagane do zapisu:
• Podanie o przyjęcie do szkoły (na druku otrzymanym po kontakcie z  Sekretariatem szkoły)
• Świadectwo ukończenia szkoły niższego szczebla (szkoły podstawowej 8-letniej lub gimnazjum lub ZSZ lub szkoły średniej)
• Dokument tożsamości (do wglądu)
• 1 zdjęcie legitymacyjne
• Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki (skierowanie do lekarza medycyny pracy do odbioru w Sekretariacie szkoły przy zapisie)

Wiedza i umiejętności Absolwenta

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik budownictwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) wykonywania określonych robót budowlanych;
2) organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy;
3) organizowania i kontrolowania robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych;
4) organizowania i kontrolowania robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej;
5) sporządzania kosztorysów oraz przygotowywania dokumentacji przetargowej.

Kwalifikacja: B.16. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich

Zawód: Betoniarz-zbrojarz 711402
Program:
1. Przygotowanie stali zbrojeniowej do montażu
2. Montaż oraz układanie zbrojenia w deskowaniach i formach
3. Wykonywanie mieszanek betonowych
4. Układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej oraz pielęgnacja świeżego betonu

Absolwent placówki kształcącej w zawodzie betoniarz-zbrojarz po potwierdzeniu kwalifikacji B.16. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik budownictwa po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji B.33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych i B.30. Sporządzanie kosztorysów i przygotowywanie dokumentacji przetargowej oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.

 

Kwalifikacja: B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

Zawód: Murarz-tynkarz 711204

Program:

 1. Wykonywanie zapraw murarskich i tynkarskich oraz mieszanek betonowych
 2. Wykonywanie murowanych konstrukcji budowlanych
 3. Wykonywanie tynków
 4. Wykonywanie remontów oraz rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych

Absolwent placówki kształcącej w zawodzie murarz-tynkarz po potwierdzeniu kwalifikacji B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik budownictwa po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji B.33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych i B.30. Sporządzanie kosztorysów i przygotowywanie dokumentacji przetargowej oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.

Kwalifikacja: B.20. Montaż konstrukcji budowlanych

Zawód: Monter konstrukcji budowlanych 711102

Program:

 1. Montaż konstrukcji stalowych
 2. Montaż prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych
 3. Montaż prefabrykowanych konstrukcji drewnianych

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie monter konstrukcji budowlanych po potwierdzeniu kwalifikacji B.20. Montaż konstrukcji budowlanych może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik budownictwa po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji B.33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych i B.30. Sporządzanie kosztorysów i przygotowywanie dokumentacji przetargowej oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.

Kwalifikacja: B.30 Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej

Zawód: technik budownictwa 311204

Program:

 1. Sporządzanie kosztorysów
 2. Przygotowywanie dokumentacji przetargowej

Absolwent placówki kształcącej w zawodzie technik budownictwa po potwierdzeniu kwalifikacji
B.20. Montaż konstrukcji budowlanych albo
B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich albo
B.16. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich

oraz

B.33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych
i
B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik budownictwa

 

Kwalifikacja: B.33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych

Zawód: technik budownictwa 311204

 1. Organizowanie i kontrolowanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy i wykonaniem robót ziemnych
 2. Organizowanie i kontrolowanie robót budowlanych stanu surowego
 3. Organizacja i kontrolowanie budowlanych robót wykończeniowych
 4. Organizacja i kontrolowanie robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych
 5. Organizacja i kontrolowanie robót związanych z rozbiórką obiektów budowlanych

Absolwent placówki kształcącej w zawodzie technik budownictwa po potwierdzeniu kwalifikacji

B.20. Montaż konstrukcji budowlanych albo
B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich albo
B.16. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich

oraz

B.33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych
i
B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik budownictwa


ZAPISZ SIĘ