Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Najlepsze, kwalifikacyjne kursy zawodowe – Kraków i okolice

Kwalifikacyjny kurs zawodowy – Kraków – to pozaszkolna forma kształcenia ustawicznego, której program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Jego ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji. Jest formą, która zastępuje ówczesne kształcenie w szkole policealnej. Wcześniej zawód można było zdobyć na studium policealnym, a teraz na kursie kwalifikacyjnym. Na tychże kursach zawodowych osoby dostaną możliwość uzyskania kwalifikacji zawodowych oraz dyplom technika w tym zawodzie. Każda osoba, która ukończyła osiemnasty rok życia, może uczęszczać na kurs kwalifikacyjny, bez względu na dotychczasowe wykształcenie.

Jak to wszystko wygląda w praktyce?

Edukacja w danym zawodzie w najczęstszym wariancie składa się z poziomów czyli kwalifikacji może to być jedna, dwie  lub trzy, w zależności od tego, ile przewidziano w zawodzie. Każdy poziom nauki (kwalifikacja) kończy się egzaminem państwowym, który potwierdza kwalifikację w danym zawodzie. Ukończenie wszystkich kwalifikacji w zakresie wybranego zawodu, gdy posiada się jednocześnie wykształcenie średnie, daje możliwość uzyskania tytułu technika. Podział zawodu na kwalifikacje daje niespotykane dotąd możliwości np. uzyskanie nowych uprawnień w przypadku przekwalifikowania się. Zapewnia wygodę i jest elastyczną formą edukacji. Można wybrać tylko jedną kwalifikację, która da uprawnienia, pozwalające na wykonywanie konkretnych czynności. Jest to rozwiązanie wychodzące naprzeciw potrzebom osób dorosłych, podejmujących dalsze kształcenie lub doskonalenie zawodowe w trakcie pracy zawodowej. Ten system kształcenia zawodowego umożliwia szybsze reagowanie na potrzeby rynku pracy i gospodarki. Kwalifikacyjne Kursy Zawodowa to rozwiązanie, którego szukasz!

Kto może być uczestnikiem kursu?

Uczestnikiem kursu może być każda osoba, która ukończyła 18 lat, bez względu na jego wykształcenie.
Kursant może posiadać wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, może być po Zasadniczej Szkole Zawodowej, może być osobą pracującą, uczącą się lub studiującą.

Oferta kwalifikacyjnych kursów zawodowych – Kraków – przeznaczona jest dla osób, które chcą:

• uzupełnić wiedzę w danym zawodzie,
• dokumentem potwierdzić swoje kwalifikacje zawodowe,
• przekwalifikować się,
• uzyskać zawód nie mając wykształcenia średniego,
• nauczyć się i doskonalić w danym zawodzie,
• zdobyć uprawnienia do wykonywania danego zawodu,
• muszą podnieść kwalifikacje w zakresie danego zawodu na potrzeby pracy,
• zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe na rynku pracy,
• podjąć dalsze kształcenie lub doskonalenie zawodowe w trakcie pracy zawodowej.

Co trzeba zrobić, aby uzyskać tytuł Technika?
• Zdać egzaminy z wszystkich kwalifikacji w danym zawodzie.
• Posiadać wykształcenia średnie.

Jak uzyskać wykształcenie średnie, jeśli go nie posiadasz?
Istnieje możliwość równoczesnej nauki na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym oraz w naszym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych. W ciągu tego samego okresu nauki można równocześnie uczyć się w Liceum Ogólnokształcącym oraz zdobywać wiedzę i kwalifikację w wybranym zawodzie.

Zawody i specjalności

Prowadzimy Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (KKZ) dla zawodów lub wyodrębnionych w ramach zawodu kwalifikacji:

Technik Budownictwa:
BD.29.Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych
BD.30.Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

Technik Informatyk:
EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

Technik Mechanik:
MG.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń
MG.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń.

Technik Optyk:
MG.14. Montaż i naprawa elementów i układów optycznych (optyk-mechanik)
MG.30. Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych (technik optyk)

Technik Logistyk:
AU.22. Obsługa magazynów
AU.32. Organizacja transportu

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie:
BD.04. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i
wykończeniowych

Technik Pojazdów Samochodowych:
MG.12. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
albo
MG.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
MG.43. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

Cukiernik:
TG.04. Produkcja wyrobów cukierniczych

Technik Elektryk:
EE.05 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
EE.26 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

Wymagane dokumenty

    • oryginał (lub odpis) świadectwa ukończenia szkoły niższego szczebla
    • 2 zdjęcia legitymacyjne
    • dokument tożsamości
  • podanie o przyjęcie dostępne w sekretariacie lub formularz zgłoszeniowy


ZAPISZ SIĘ