Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Najlepsze, kwalifikacyjne kursy zawodowe – Kraków i okolice

Kwalifikacyjny kurs zawodowy to pozaszkolna forma kształcenia ustawicznego, której program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Jego ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji. Jest formą, która zastępuje ówczesne kształcenie w szkole policealnej. Wcześniej zawód można było zdobyć na studium policealnym, a teraz na kursie kwalifikacyjnym. Na tychże kursach zawodowych osoby dostaną możliwość uzyskania kwalifikacji zawodowych oraz dyplom technika w tym zawodzie. Każda osoba, która ukończyła osiemnasty rok życia, może uczęszczać na kurs kwalifikacyjny, bez względu na dotychczasowe wykształcenie.

Jak to wszystko wygląda w praktyce?

Edukacja w danym zawodzie w najczęstszym wariancie składa się z trzech poziomów odpowiednio z K1, K2, K3. Każdy poziom zostanie zakończony egzaminem, który potwierdza daną kwalifikację w danym zawodzie. Ukończenie wszystkich poziomów w zakresie wybranego zawodu, gdy posiada się jednocześnie wykształcenie średnie, daje możliwość uzyskania tytułu technika. Fragmentaryzacja zawodu na kwalifikacje daje niespotykane dotąd możliwości, ułatwiając dla przykładu przekwalifikowanie się, a także uzyskanie nowych uprawnień. Zapewnia wygodę i jest elastyczną formą edukacji, która jest do wyboru w naszych programach nauczania. Można wybrać także tylko jedną kwalifikację, która da uprawnienia, pozwalające na wykonywanie konkretnych czynności. Jest to rozwiązanie wychodzące naprzeciw potrzebom osób dorosłych, podejmujących dalsze kształcenie lub doskonalenie zawodowe w trakcie pracy zawodowej. Nowy system kształcenia zawodowego umożliwia zwiększenie mobilności zawodowej osób dorosłych oraz szybsze reagowanie na potrzeby rynku pracy i gospodarki.

 

Kursy KKZ przeznaczone są dla osób, które:

  • dokumentem chcą potwierdzić swoje kwalifikacje zawodowe,

 

  • uzupełnić wiedzę w danym zawodzie,

 

  • chcą się przekwalifikować,

 

  • pragną uzyskać zawód nie mając wykształcenia średniego,

 

  • chcą się nauczyć i doskonalić w danym zawodzie,

 

  • potrzebują zdobyć uprawnienia do wykonywania danego zawodu,

 

  • muszą podnieść kwalifikacje w zakresie danego zawodu na potrzeby pracy,

 

  • starają się o nowe kwalifikacje zawodowe na rynku pracy,

 

 • chcą podjąć dalsze kształcenie lub doskonalenie zawodowe w trakcie pracy zawodowej.

Zawody i specjalności

Prowadzimy Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (KKZ) dla zawodów lub wyodrębnionych w ramach zawodu kwalifikacji:

technik budownictwa:

B.16 Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich (betoniarz-zbrojarz)
lub
B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich (murarz-tynkarz)
lub
B.20. Montaż konstrukcji budowlanych (monter konstrukcji budowlanych)
B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej
B.33 Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych

cukiernik:

T.4. Produkcja wyrobów cukierniczych (cukiernik)

technik elektryk:

E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych (elektromechanik)
E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych (elektryk)
E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych (t. elektryk)

Technik informatyk:

E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami
E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

technik logistyk:

A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania
A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych
A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych

technik mechanik:

M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających (Operator obrabiarek skrawających)
M.44 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń (t. mechanik)

monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie:

B.5  Montaż systemów suchej zabudowy
B.6 Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich,
B.7 Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych (monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie)

technik optyk

M.14. Montaż i naprawa elementów i układów optycznych (optyk-mechanik)
M.30. Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych (technik optyk)

technik pojazdów samochodowych:

M.12 Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych (Elektromechanik pojazdów samochodowych)
M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych (Mechanik pojazdów samochodowych)
M.42. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych (t. pojazdów samochodowych)

Wymagane dokumenty

  • oryginał (lub odpis) świadectwa ukończenia szkoły niższego szczebla

 

  • 2 zdjęcia legitymacyjne

 

  • dokument tożsamości

 

 • podanie o przyjęcie dostępne w sekretariacie lub formularz zgłoszeniowy

 


ZAPISZ SIĘ