Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Najlepsze, kwalifikacyjne kursy zawodowe – Kraków i okolice

Kwalifikacyjny kurs zawodowy – Kraków – to pozaszkolna forma kształcenia ustawicznego, której program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Jego ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji. Jest formą, która zastępuje ówczesne kształcenie w szkole policealnej. Wcześniej zawód można było zdobyć na studium policealnym, a teraz na kursie kwalifikacyjnym. Na tychże kursach zawodowych osoby dostaną możliwość uzyskania kwalifikacji zawodowych oraz dyplom technika w tym zawodzie. Każda osoba, która ukończyła osiemnasty rok życia, może uczęszczać na kurs kwalifikacyjny, bez względu na dotychczasowe wykształcenie.

Jak to wszystko wygląda w praktyce?

Edukacja w danym zawodzie w najczęstszym wariancie składa się z trzech poziomów odpowiednio z K1, K2, K3. Każdy poziom kończą egzaminy, który potwierdza daną kwalifikację w danym zawodzie. Ukończenie wszystkich egzaminów i poziomów w zakresie wybranego zawodu, gdy posiada się jednocześnie wykształcenie średnie, daje możliwość uzyskania tytułu technika. Fragmentaryzacja zawodu na kwalifikacje daje niespotykane dotąd możliwości, ułatwiając dla przykładu przekwalifikowanie się, a także uzyskanie nowych uprawnień. Zapewnia wygodę i jest elastyczną formą edukacji, która jest do wyboru w naszych programach nauczania. Można wybrać także tylko jedną kwalifikację, która da uprawnienia, pozwalające na wykonywanie konkretnych czynności. Jest to rozwiązanie wychodzące naprzeciw potrzebom osób dorosłych, podejmujących dalsze kształcenie lub doskonalenie zawodowe w trakcie pracy zawodowej. Nowy system kształcenia zawodowego umożliwia zwiększenie mobilności zawodowej osób dorosłych oraz szybsze reagowanie na wolne potrzeby rynku pracy i gospodarki. Kwalifikacja zawodowa to rozwiązanie, którego szukasz!

Oferta kwalifikacyjnych kursów zawodowych – Kraków – przeznaczona jest dla osób, które:

 • uzupełnić wiedzę w danym zawodzie,
 • dokumentem chcą potwierdzić swoje kwalifikacje zawodowe,
 • chcą się przekwalifikować,
 • pragną uzyskać zawód nie mając wykształcenia średniego,
 • chcą się nauczyć i doskonalić w danym zawodzie,
 • potrzebują zdobyć uprawnienia do wykonywania danego zawodu,
 • muszą podnieść kwalifikacje w zakresie danego zawodu na potrzeby pracy, 
 • starają się o nowe kwalifikacje zawodowe na rynku pracy,
 • chcą podjąć dalsze kształcenie lub doskonalenie zawodowe w trakcie pracy zawodowej.

Zawody i specjalności

Prowadzimy Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (KKZ) dla zawodów lub wyodrębnionych w ramach zawodu kwalifikacji:

Technik Budownictwa:
BD.29.Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych
BD.30.Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

Technik Informatyk:
EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

Technik Mechanik:
MG.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń
MG.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń.

Technik Optyk:
MG.14. Montaż i naprawa elementów i układów optycznych (optyk-mechanik)
MG.30. Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych (technik optyk)

Technik Logistyk:
AU.22. Obsługa magazynów
AU.32. Organizacja transportu

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie:
BD.04. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i
wykończeniowych

Technik Pojazdów Samochodowych:
MG.12. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
albo
MG.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
MG.43. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

Cukiernik:
TG.04. Produkcja wyrobów cukierniczych

Technik Elektryk:
EE.05 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
EE.26 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

Wymagane dokumenty

  • oryginał (lub odpis) świadectwa ukończenia szkoły niższego szczebla
  • 2 zdjęcia legitymacyjne
  • dokument tożsamości
 • podanie o przyjęcie dostępne w sekretariacie lub formularz zgłoszeniowy


ZAPISZ SIĘ