Słuchacz po ukończeniu szkolenia przygotowany jest w zakresie: Budowania relacji terapeutycznych z podopiecznym, jego bliskimi i środowiskiem, rozpoznawania i diagnozowania potrzeb biopsychospołecznych, planowania indywidualnego i grupowego planu działań terapeutycznych na podstawie diagnozy terapeutycznej, organizowania działań w zakresie terapii zajęciowej w celu poprawy funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego podopiecznego, ewaluacji procesu terapeutycznego na podstawie dokumentacji o oceny prowadzonej terapii zajęciowej

 

Czas trwania: 60 godzin
System nauki: dziennie, zaocznie 

Cena:  zł

Program szkolenia:

Pierwsza pomoc w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego

Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w pracowniach terapii zajęciowej

Ćwiczenia w udzielaniu pierwszej pomocy

Sposoby komunikacji

Zasady komunikacji interpersonalnych w kontaktach 

Przemoc wobec podopiecznego

Bariery i błędy w komunikacji

Sytuacje konfliktowe

Sposoby udzielania informacji

Dokumentacja terapeuty zajęciowego

Prawne i etyczne uwarunkowania zawodu

Organizacja systemu ubezpieczeń zdrowotnych i ochrony zdrowia

Prawa pacjenta.  Zasady pracy w zespole wielodyscyplinarnym

Rozwój psychofizyczny człowieka w  poszczególnych okresach życia

Przebieg i objawy kliniczne wybranych chorób

Rodzaje zaburzeń w zakresie zdrowia fizycznego, psychicznego procesów poznawczych i relacji społecznych

Dokumentacja  medyczna, psychologiczno-pedagogiczna, orzeczenia niepełnosprawności

Wywiad z podopiecznym i z osobami z nim związanymi

Diagnoza  terapeutyczna 

Plan terapii zajęciowej na podstawie  diagnozy

Środki, pomoce dydaktyczne, materiały i narzędzia do realizacji planu – przykładowe pomoce

Wyposażenie pracowni terapeutycznych

Zasady prowadzenia zajęć w  poszczególnych pracowniach

Przygotowanie  do  zajęć przykładowych  scenariuszy  

Treningi  umiejętności

Efekty  terapii Cele i zadania terapii

Sposoby motywowania podopiecznego

Zastosowanie w praktyce  metod i technik  prowadzenia terapii  

Dokumenty po ukończeniu kursu: Certyfikat ukończenia kursu/szkolenia, Zaświadczenie MEN

W cenie zapewniamy:
• Wszystkie niezbędne materiały szkoleniowe, 

Dokumenty wymagane do zapisu:
• Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości (do wglądu)