Warunki przetwarzania danych osobowych

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Faber CK Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Karmelicka 43a/2, 31-128 Kraków (zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanym dalej „RODO”).
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail krakow@faber.edu.pl oraz pod numerem telefonu 504 725 555.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w poniższych celach:
  1. przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać przez czas przewidziany przepisami prawa dotyczącymi przedawnienia roszczeń;
  2. prowadzenia marketingu produktów i usług własnych – dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów w postaci prowadzenia działań z zakresu marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przy czym zgodnie z przepisami Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Ustawy Prawo telekomunikacyjne, potrzebujemy dodatkowej zgody na wykorzystanie podanych kanałów komunikacji w celu prowadzenia działań marketingowych. W tym przypadku, dane osobowe będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub do czasu wycofania zgód na otrzymywanie materiałów marketingowo-informacyjnych drogą elektroniczną;
  3. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami mogącymi mieć związek z prowadzonymi przez Administratora działaniami oraz świadczeniem usług – dla realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu w postaci zabezpieczenia roszczeń, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przez czas przewidziany przepisami prawa dotyczącymi przedawnienia roszczeń.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować brakiem możliwości podjęcia działań związanych z obsługą zgłoszenia.
 5. Państwa dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom świadczącym dla nas usługi (np. hostingodawca, podmioty zapewniające obsługę IT) oraz podmiotom uprawnionym do dostępu do nich na podstawie przepisów prawa (np. policja).
 6. Posiadają Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Mają Państwo również prawo do cofnięcia wyrażonej zgody (w tym zgody na otrzymywanie materiałów marketingowych) w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem działań, jakich dokonano przed jej wycofaniem na jej podstawie.
 7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, czy organizacji międzynarodowej.
 8. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.