Informacja dla słuchaczy przystępujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie w sesji LATO 2022 podstawa programowa 2017 i 2019

KOMUNIKAT O PRZYBORACH POMOCNICZYCH:

Część pisemna
Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi
powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań, oraz może mieć kalkulator prosty.
Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania
egzaminu zawodowego powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zapisywania rozwiązań na kartach identyfikacyjnych.

Część praktyczna
Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym komunikatem Dyrektora CKE w sprawie przyborów pomocniczych dla części praktycznych.
Przekierowanie na stronę CKE:
Podstawa 2017
Podstawa 2019

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 1. Zdający zgłaszają się minimum na 20 minut przed godziną egzaminu, muszą mieć obowiązkowo ze sobą dowód osobisty, czarny długopis oraz maseczkę.
 2. Bardzo prosimy o zachowanie wytycznych sanitarnych, które obejmują między innymi:
  • na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną;
  • niedozwolone jest przebywanie na terenie Szkoły osób postronnych lub towarzyszących zdającym;
  • zdający nie powinni wnosić na teren Szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek;
  • zaraz po wejściu na teren Szkoły należy zdezynfekować ręce w miejscu do tego przeznaczonym;
  • należy unikać przemieszczania się po Szkole, należy udać się bezpośrednio do sali egzaminacyjnej;
 3. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych.
 4. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 5. Szkoła nie zapewnia wody pitnej, należy przynieść ze sobą butelkę wody pitnej;
 6. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.