Terapeuta zajęciowy

Terapeuta zajęciowy 325907

Opis zawodu

Terapeuta zajęciowy wspomaga i aktywizuje osoby chore i niepełnosprawne poprzez stosowanie różnych metod, form oraz technik terapii zajęciowej w procesie kompleksowej rehabilitacji. Terapeuta zajęciowy planuje indywidualny i grupowy program terapii dostosowany do stanu zdrowia, potrzeb, zainteresowań i możliwości podopiecznego. Posiada  wiedzę na temat metod organizowania czasu wolnego osobom chorym i z różnym stopniem niepełnosprawności.

Terapeuta zajęciowy może podjąć zatrudnienie w placówkach rehabilitacji, szpitalach, sanatoriach, domach dziennego pobytu, domach pomocy społecznej, warsztatach terapii zajęciowej, klubach seniora i innych placówkach ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

Plan nauczania

Praktyki zawodowa 4 tygodnie ( 160h)
* zajęcia prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu

Wiedza i umiejętności absolwenta

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie terapeuta zajęciowy jest przygotowany do :

  1. nawiązywania i podtrzymywania kontaktu terapeutycznego z podopiecznym, jego rodziną, środowiskiem;
  2. planowania indywidualnego i grupowego programu działań terapeutycznych, uwzględniających możliwości, potrzeby i zainteresowania podopiecznego;
  3. organizowania działań w zakresie terapii zajęciowej, w celu poprawy funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego podopiecznego oraz jego integracji społecznej
    i zawodowej;
  4. dokumentowania, monitorowania i oceniania przebiegu procesu terapeutycznego.

Kwalifikacja: MS.09.Świadczenia usług w zakresie terapii zajęciowej

MS.09.Świadczenia usług w zakresie terapii zajęciowej

ZAPISZ SIĘ