Technik archiwista

technik archiwista 441403

Opis zawodu

Technik archiwista zajmuje się gromadzeniem, opracowywaniem, zabezpieczaniem i udostępnianiem dokumentacji oraz postępowaniem końcowym z nią związanym. Swój zawód wykonuje w archiwach państwowych oraz archiwach zakładowych lub składnicach akt poszczególnych instytucji. Zatrudnienie może także znaleźć w prywatnych firmach zajmujących się opracowywaniem i przechowywaniem akt.

Kwalifikacje:
A.63. Organizacja i prowadzenie archiwum
A.64. Opracowywanie materiałów archiwalnych

Wiedza i umiejętności Absolwenta

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik archiwista powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) gromadzenia, przechowywania i udostępniania zasobu archiwalnego;
2) ewidencjonowania dokumentacji aktowej;
3) opracowywania i zabezpieczania materiałów archiwalnych

Kwalifikacja A.63. Organizacja i prowadzenie archiwum

A.63. Organizacja i prowadzenie archiwum

Kwalifikacja A.64. Opracowywanie materiałów archiwalnych

A.64. Opracowywanie materiałów archiwalnych


ZAPISZ SIĘ