Opiekun medyczny

Opiekun medyczny 532102

Opis zawodu

Opiekun medyczny to osoba, która w sposób profesjonalny pomaga osobie chorej i niesamodzielnej zaspokoić jej podstawowe potrzeby życiowe.
Rozpoznaje i rozwiązuje problemy opiekuńcze osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku.

Asystując personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, pomaga mu i jednocześnie wspiera osobę chorą i niesamodzielną.
Podejmuje współpracę z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym.

Plan nauczania

Praktyki zawodowa 4 tygodnie ( 160h)
* zajęcia prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu

Wiedza i umiejętności absolwenta

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie opiekun medyczny jest przygotowany do:

1) Rozpoznawania i rozwiązywania problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku

2) Pomagania osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu potrzeb fizjologicznych, psychologicznych i społecznych

3) Asystowania pielęgniarce i innemu personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych 

4) Konserwacji, dezynfekcji przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów 

5) Podejmowania współpracy z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej nad osobą chorą i niesamodzielną

Kwalifikacja MS.04 Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

Kwalifikacja: MS.04 Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej.

ZAPISZ SIĘ