Technik elektryk

Technik elektryk 311303

Informacje o kierunku

Praca technika elektryka wiąże się z dużą odpowiedzialnością, ponieważ czynności wykonywane przez elektryka zapewniają bezpieczeństwo osobom korzystającym z sieci energetycznych lub maszyn i urządzeń elektrycznych. Technik elektryk przygotowany jest do projektowania, wykonywania, diagnozowania stanu, dokonywania napraw instalacji elektrycznej oraz  maszyn i urządzeń zasilanych prądem elektrycznym.

Atrakcyjne czesne – zapytaj o szczegóły w Sekretariacie

Cykl Kształcenia : 2 lata (4 semestry)

Forma kształcenia : zaocznie (sobota-niedziela, 2 razy w miesiącu)

Dla zawodu technik elektryk obecnie* wyodrębniono następujące kwalifikacje:

EE.05 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych (wcześniej E.07 i E.08).

EE.26 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych (wcześniej E.24)

Po uzyskaniu kwalifikacji EE 05 można uzyskać tytuł elektryk (nie jest wymagane wykształcenie średnie).

Po uzyskaniu  kwalifikacji EE.05 i EE.26 oraz mając wykształcenie średnie, uzyskuje się tytuł technik elektryk.

 

Do typowych zadań i czynności wykonywanych przez technika elektryka należą:

 • projektowanie instalacji i sieci elektrycznych,
 • montaż i naprawa instalacji elektrycznej i elektronicznej,
 • instalowanie i obsługiwanie maszyn i urządzeń elektrycznych oraz układów energoelektronicznych,
 • wykonywanie przeglądów technicznych instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych,
 • lokalizowanie uszkodzeń, dokonywanie napraw, konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych,
 • diagnozowanie stanu izolacji urządzeń i maszyn elektrycznych,
 • konserwacja i naprawa linii napowietrznych i kablowych,
 • konserwacja i naprawa układów automatyki,
 • wykonywanie przyłączeń urządzeń elektrycznych(m.in. oświetlenie, ogrzewanie elektryczne),
 • prace elektro-instalatorskie,
 • prace montażowe i eksploatacyjne w układach automatyki, zabezpieczeń, sygnalizacji i pomiarów,
 • eksploatacja urządzeń ochrony odgromowej i środków ochrony przepięciowej w obiektach budowlanych i sieciach elektroenergetycznych,
 • prowadzenie prac zgodnie z dokumentacją techniczną,
 • prowadzenie nadzoru nad funkcjonowaniem sieci,
 • naprawa i przezwajanie silników elektrycznych,
 • naprawa uszkodzonych elementów w rozdzielniach energii elektrycznej,
 • elektromechanika samochodowa,
 • organizowanie i wykonywanie prac w zakładach energetycznych, elektrowniach i sieciach elektroenergetycznych.

Dokumenty wymagane do zapisu :

 • Podanie o przyjęcie do szkoły ( na druku dostępnym w Sekretariacie szkoły)
 • Świadectwo ukończenia szkoły niższego szczebla (szkoły podstawowej 8-letniej lub gimnazjum lub ZSZ lub szkoły średniej)
 • Dokument tożsamości ( do wglądu)
 • 2 zdjęcia (legitymacyjne )
 • Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki ( skierowanie do lekarza medycyny pracy do odbioru w Sekretariacie szkoły przy zapisie)
 • Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz świadectwo z kwalifikacji, wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową
 • Aby uzyskać tytuł zawodowy, należy mieć ukończoną minimum zasadniczą szkołę zawodową
* realizujemy podstawę programową obowiązującą od 2017 roku

Plan nauczania

 

 
L.p. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Razem
  Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów  
1 BHP- Bezpieczeństwo i higiena pracy 20
2 JOZ- Język angielski zawodowy 20
3 PDG -Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej 20
4 PKS- Komunikacja personalna i społeczna 20
OMZ- Organizacja małych zespołów 20
Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru elektryczno – elektronicznego
5 Podstawy elektrotechniki i elektroniki 60
6 Przyrządy pomiarowe 60
Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji  EE05  i  EE26
7 Instalacje elektryczne 80
8 Maszyny elektryczne 78
9 Urządzenia elektryczne 76
10 Użytkowanie instalacji elektrycznych 30
11 Obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych 40
12 Pomiary elektryczne i elektroniczne 74
14 Rysunek techniczny 40
15 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji elektrycznych 80
16 Montaż, uruchamianie i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych 80
17 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych 60
Całkowita liczba godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych 858
Praktyka zawodowa 160

 

EE.05  Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

EE.26. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

UWAGA: zajęcia praktyczne organizowane są w centrach kształcenia zawodowego, w ośrodkach kształcenia praktycznego oraz szkolnych pracowniach elektryczno-elektronicznych.

Wiedza i umiejętności absolwenta

Absolwent placówki kształcącej w zawodzie technik elektryk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1)wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
2)montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
3)wykonywania konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych;
4)eksploatowania instalacji elektrycznych;
5)eksploatowania maszyn i urządzeń elektrycznych.

Absolwenci znajdują pracę:

 • w zakładach energetycznych, w elektrowniach, hutach, ,kopalniach, na kolei
 • w firmach projektujących i montujących instalacje alarmowe
 • w firmach naprawiających sprzęt elektryczny
 • w zakładach usługowych i naprawiających sprzęt gospodarstwa domowego

Absolwent  FABER Centrum Kształcenia  otrzyma:

 • Zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnych kursów zawodowych na druku MEN
 • Świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie ( po zdaniu egzaminu )
 • Dyplom w zawodzie technik Elektryk oraz suplement w języku polskim i angielskim ( po zdaniu wszystkich egzaminów z kwalifikacji w zawodzie technik elektryk)

ZAPISZ SIĘ