Cukiernik

Cukiernik 751201

Informacje o kierunku

Praca w zawodzie cukiernik polega nie tylko na wytwarzaniu różnego asortymentu ciast, ciastek, tortów i deserów, ale również na tworzeniu dekoracji wyrobów gotowych. Cukiernik produkując wyroby cukiernicze, a w szczególności wyroby cukiernicze trwałe, posługuje się specjalistycznymi maszynami i urządzeniami, które w czasie kształcenia musi poznać i umieć je obsługiwać. Wiedzę i umiejętności będzie mógł wykorzystać, podejmując pracę w zakładach przemysłowych. Dekoracje cukiernicze tworzone są głównie ręcznie i wymagają zdolności manualnych oraz plastycznych.

Atrakcyjne czesne – zapytaj o szczegóły w Sekretariacie

Cykl Kształcenia: 1,5 lata (3 semestry)

Forma kształcenia: zaocznie (sobota-niedziela, 2 razy w miesiącu)

Dla zawodu cukiernik wyodrębniono obecnie* kwalifikacje:
TG.4. Produkcja wyrobów cukierniczych


Po uzyskaniu kwalifikacji TG.4 można uzyskać tytuł Cukiernik (nie jest wymagane wykształcenie średnie).
Słuchacz po uzyskaniu kwalifikacji TG.4 oraz uzupełnieniu o kwalifikacje T.16 i mając wykształcenie średnie, może uzyskać tytuł Technik technologii żywności.

 

Dokumenty wymagane do zapisu :

 • Podanie o przyjęcie do szkoły (na druku dostępnym w Sekretariacie szkoły)
 • Świadectwo ukończenia szkoły niższego szczebla (szkoły podstawowej 8-letniej lub gimnazjum lub ZSZ lub szkoły średniej)
 • Dokument tożsamości  do wglądu)
 • 2 zdjęcia (legitymacyjne)
 • Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki (skierowanie do lekarza medycyny pracy do odbioru w Sekretariacie szkoły przy zapisie)
 • Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz świadectwo z kwalifikacji, wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową
 • Aby uzyskać tytuł zawodowy, należy mieć ukończoną minimum zasadniczą szkołę zawodową

* realizujemy podstawę programową MEN obowiązującą od  2017 roku

 

Plan nauczania

Lp. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne  Razem
  Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów  
1 BHP- Bezpieczeństwo i higiena pracy 20
2 JOZ- Język angielski zawodowy 20
3 PDG – Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej 20
4 PKS – Komunikacja personalna i społeczna 20
Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru turystyczno-gastronomicznego  
1 Technika w przetwórstwie spożywczym 80
2 Podstawy technologii żywności 67
Efekty kształcenia własciwe dla kwalifikacji  TG.04  
3 Magazynowanie surowców cukierniczych 212
4 Wytwarzanie wyrobów cukierniczych 111
5 Dekorowanie wyrobów cukierniczych i przygotowanie ich do dystrybucji 100
Całkowita liczba godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych 650

 

UWAGA: zajęcia praktyczne organizowane są w centrach kształcenia zawodowego, w ośrodkach kształcenia praktycznego oraz szkolnych pracowniach gastronomicznych.

Egzamin potwierdzający kwalifikację TG.04. odbywać się będzie po semestrze III

Wiedza i umiejętności Absolwenta

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie cukiernik jest przygotowany do :

 • obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów cukierniczych;
 • magazynowania surowców cukierniczych;
 • sporządzania półproduktów cukierniczych;
 • sporządzania gotowych wyrobów cukierniczych;
 • dekorowania wyrobów cukierniczych i przygotowania do ich dystrybucji

Absolwenci znajdują pracę w:

 • Cukierniach i ciastkarniach
 • Zakładach przetwórstwa spożywczego, produkujących wyroby cukiernicze

Absolwent  FABER Centrum Kształcenia  otrzyma:

 • Zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnych kursów zawodowych na druku MEN
 • Świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie ( po zdaniu egzaminu )
 • Dyplom w zawodzie cukiernik oraz suplement w języku polskim i angielskim ( po zdaniu egzaminu z kwalifikacji w zawodzie cukiernik)

Kwalifikacja: TG.4. Produkcja wyrobów cukierniczych

Program:

 1. Magazynowanie surowców cukierniczych
 2. Wytwarzanie wyrobów cukierniczych
 3. Dekorowanie wyrobów cukierniczych i przygotowanie ich do dystrybucji

Egzamin potwierdzający kwalifikację TG4. odbywać się będzie po semestrze III.

ZAPISZ SIĘ